eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCHOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9daea9a1-97ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w punkcie 13 i 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;
3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;
5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe
w Bydgoszczy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01 Z TP 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych
dla Zamawiającego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 121 pkt. 1) ustawy Pzp, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi prania dezynfekcyjnego w jednym zakładzie pralniczym.
3. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia jako jedno zadanie. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, tzn. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia
4. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na to, że aby uzyskać bieliznę czysta wizualnie, wolną od drobnoustrojów patogennych, wszystkie wymienione kolejne etapy usługi, tj.: pranie, czyszczenie, suszenie, prasowanie, maglowanie, sortowanie, składanie, drobne naprawy krawieckie, pakowanie bielizny szpitalnej, odzieży medycznej, dezynfekcja komorowa, znakowanie asortymentu, transport - stanowią nierozerwalną całość w uzyskaniu odpowiedniego efektu odpowiadającemu przyjętym standardom. Podział ww. Usług spowodowałby duże trudności w uzyskaniu odpowiednich wymogów, jakimi musi charakteryzować się bielizna czysta. Brak podziału zamówienia na części jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego i nie spowoduje ograniczenia uczciwej konkurencji.
5. Szczegółowe zasady realizacji usługi oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
6.Osoby wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności związane z usługą prania (tj. pranie dezynfekcyjne, czyszczenie chemiczne, dezynfekcja komorowa, suszenie, prasowanie, maglowanie, składanie, sortowanie, drobne naprawy krawieckie, pakowanie bielizny i odzieży personelu oraz innego asortymentu) muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę.
6.1. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 4.6 SWZ w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie przedłożenia stosownych dowodów przez Wykonawcę potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
a w szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj umówionej pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania,
d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

6.2. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 4.6 SWZ Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 projektu umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nieudzielenie wyjaśnień
lub niepoddanie się kontroli lub jej utrudnianie traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 4.6 SWZ uprawniające do nałożenia kary umownej.
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do spełnienia wymogu określonego w pkt. 4.6 SWZ.
6.4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy w powyższym zakresie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:

P = (Cn : Co) x 60 + (Jb : Jmax) x 40

P – punktacja całkowita
Cn – cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych
Co – Cena brutto oferty badanej
Jb – Ilość punktów za jakość oferty badanej
Jmax – maksymalna ilość punktów za jakość spośród ofert rozpatrywanych

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku


Szczegółowy opis oceny ofert zawarty jest w pkt. 20 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość higieniczno-epidemiczna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ma dostępne w celu wykonania zamówienia:
a) co najmniej dwa urządzenia pralnicze, wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki do prania i dezynfekcji oraz kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji;
b) agregat do czyszczenia chemicznego;
c) urządzenie do parowej dezynfekcji komorowej;
d) co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej, spełniający wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności §26 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – złoży aktualny na dzień złożenia, dokument potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.2 SWZ, tj.
Wypełniony i podpisany Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. Zaakceptowane Limity jakości mikrobiologicznej bielizny wypranej (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Dokument potwierdzający, że zgodnie z opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej pralnia spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów leczniczych.
3. Schemat izolowania technologicznego bielizny ogólnie zabrudzonej i skażonej w proponowanej Zamawiającemu pralni (pkt III, ppkt. 6 Opisu przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ) wraz z informacją o podmiotach, na rzecz których Wykonawca świadczy usługi lub oświadczeniem, że nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów.
4. Wyniki ostatnio przeprowadzonych własnych okresowych czystościowych badań mikrobiologicznych bazy prania dezynfekcyjnego.
5. Wynik ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny
u Wykonawcy.
6. Wykaz parametrów dezynfekcji termicznej możliwy do pozyskania w procesie prania odkażającego bielizny operacyjnej.
7. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zastosowane worki są przeznaczone do transportu bielizny szpitalnej (brudnej i czystej).
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące preparatów stosowanych w technologii prania (załącznik nr 8 do SWZ).

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zaakceptowane Limity jakości mikrobiologicznej bielizny wypranej (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Dokument potwierdzający, że zgodnie z opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej pralnia spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów leczniczych.
3. Schemat izolowania technologicznego bielizny ogólnie zabrudzonej i skażonej w proponowanej Zamawiającemu pralni (pkt III, ppkt. 6 Opisu przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ) wraz z informacją o podmiotach, na rzecz których Wykonawca świadczy usługi lub oświadczeniem, że nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów.
4. Wyniki ostatnio przeprowadzonych własnych okresowych czystościowych badań mikrobiologicznych bazy prania dezynfekcyjnego.
5. Wynik ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny
u Wykonawcy.
6. Wykaz parametrów dezynfekcji termicznej możliwy do pozyskania w procesie prania odkażającego bielizny operacyjnej.
7. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zastosowane worki są przeznaczone do transportu bielizny szpitalnej (brudnej i czystej).
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące preparatów stosowanych w technologii prania (załącznik nr 8 do SWZ).

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy
1. Zaakceptowany Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 4 SWZ).
4. Wypełniony i podpisany dokument (załącznik nr 7 do SWZ) – Proponowane rodzaje i zakres opakowań do bielizny brudnej.
5. Dokument określony w pkt. 9.4 a) – jeżeli dotyczy.
6. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu składa każdy Wykonawca, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału, zgodnie z informacją wskazaną w formularzu Oferty. Zapisy pkt. 9 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu Oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunku opisanego w ppkt. 8.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w następującym zakresie:
1) ceny oraz podatku VAT - w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT i stosownie do dokonanej zmiany stawki podatku,
2) obniżenia ceny w przypadku zastosowania przez Wykonawcę promocji lub obniżki cen;
3) osób wskazanych przez strony do kontaktów i nadzoru nad realizacją umowy;
4) zmiany godzin odbioru bielizny brudnej i dostaw bielizny czystej;
5) przedłużenia okresu obowiązywania umowy – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 2 ust. 1 cena brutto umowy nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych i bez zwiększania wartości brutto umowy.

2. W wypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z pkt. 5) ust. 1 niniejszego paragrafu na okres ponad 12 miesięcy dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

oraz jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 3-10 niniejszego paragrafu.

3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym
w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodując ich zwiększenie lub obniżenie
w odpowiednim stopniu do szacowanych przez niego przy składaniu oferty.
4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia.
5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w ust. 2, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

UWAGA! (w zawiązku z brakiem miejsca w formularzu):
Ciąg dalszy przewidywanych zmian umowy określa projekt umowy, stanowiący zał. nr 9 do SWZ -§ 9 i § 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga!
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
także zapisów pkt 8.1.2 SWZ dotyczącego art. 7 ustawy z dnia 13.04.22 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022r.,poz.835 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.