eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu : z podziałem na 2 części: Cześć 1 Odczynniki do hodowli Cześć 2 odczynniki i materiały.Ogłoszenie z dnia 2021-05-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045409 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu : z podziałem na 2 części:Cześć 1 Odczynniki do hodowliCześć 2 odczynniki i materiały.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: C.K. Norwida 25

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-375

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713201031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@upwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu : z podziałem na 2 części:Cześć 1 Odczynniki do hodowliCześć 2 odczynniki i materiały.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d16f558-aca5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt”, realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://upwr.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://upwr.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:https://upwr.logintrade.net/ 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. 4. W celu złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy.5. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie. 6. Prawidłowym złożeniem oferty przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. 7. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert . Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. 10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego I0CZZ000 271.18.2021, postępowania nadanym przez Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych; Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym zgodnie z ustawą Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r., ze zm.) zwanej dalej- „ustawa Pzp”; Okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4Pani/Pana dane osobowych wynosi odpowiednio: jeżeli czas trwania umowy przekraczalat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówień4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. ;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I0CZZ000.271.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 47341,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt”, realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z podziałem na 2 części: Cześć 1 Odczynniki do hodowli. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w treści projektowanych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we projektowanych postanowieniach umowy oraz Szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio (Załącznik nr 6 do SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 21678,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt”, realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z podziałem na 2 części: Cześć 2 odczynniki i materiałySzczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w treści projektowanych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we projektowanych postanowieniach umowy oraz Szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 25662,97 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;zdolności technicznej lub zawodowej:a) należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odczynników lub odczynników i materiałów o wartości co najmniej 20.000,00 PLN brutto dla części 1 i co najmniej jedną dostawę odczynników lub odczynników i materiałów o wartości co najmniej 25.000,00 PLN brutto dla części 2 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 lub 4a do SWZ. SEKCJA VI -

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 13, w pkt. 16 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:a) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkualcyjny (formularz cenowo – asortymentowy) – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku od nr 6 do nr 7 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Załącznik nr 6 do 7 do SWZ OPZ. b) Karty produktu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SWZ w zakresie danej części) 2) Arkusz kalkulacyjny (wzór – załącznik nr 6 do 7 do SWZ w zakresie danej części) 3) Karty katalogowe - jeżeli dotyczą4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 2 do SWZ) 5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2a do SWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik).6) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 4 SWZ – (wzór – załącznik nr 3 do SWZ ) (jeżeli dotyczy). Ponadto z ofertą należy złożyć:7) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli ofertę składa pełnomocnik 8) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że co co najmniej jeden z wykonawców spełnia warunki udziału w postepowaniu. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zwane „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja wadialna obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podst. art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:1) dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia siły wyższej, 2) inne zmiany:a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,b) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji umowy, za uprzednią zgodą zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ, tj.:- powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy,- zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, - wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że zamówienie wykona samodzielnie, c) jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego w szczególności zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, niepowodujące zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie, jakości lub innych parametrów zaoferowanych w ofercie produktów, przy czym zmiana taka musi być spowodowana:• niedostępnością na rynku produktów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania ich z rynku • pojawieniem się na rynku produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;• pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://upwr.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)4. Odwołanie przysługuje na:1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.