eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustroń › Dostawy leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. Iksekizumab - zamówienie czwarte 2021 r.



Ogłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045306 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o.Iksekizumab – zamówienie czwarte 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243693791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 11

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338545493

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.reumatologiczny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o.Iksekizumab – zamówienie czwarte 2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17b42563-aca7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający dopuszcza komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą: 1) miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl) i platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) dla składania ofert, ich zmiany lub wycofania oraz oświadczeniawłasnego Wykonawcy 2) poczty elektronicznej (adres Zamawiającego: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl) dla składania pytań, wniosków, pozostałychoświadczeń, informacji i dokumentów, 3) platformy ezamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) https://epuap.gov.pl/wps/portal/CentrumReumatologii/SkrytkaESP https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzieleniez amówienia, wtym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Stronami, odbywa się przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie o świadczeniuusług drogą elektroniczną.Dokumenty sporządzone w formie elektronicznej muszą być zgodne z zapisami Rozporządzenia w sprawie sposobusporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Dokumenty w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach doc. docx.r tf. xls. xlsx. odt. pdf. itp. Oferta oraz oświadczenie własne Wykonawcy,pełnomocnictwo lub inne dokumenty składane jako oświadczenia lub poświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lubw postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z tym, że pełnomocnictwomoże zostać również złożone jako jego notarialnie poświadczona kopia.W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formaciepoddającym dane kompresji,opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty podpisem jak wyżej oznacza podpisanie wszystkichdokumentów znajdujących się w tym pliku.W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje podmiotowymi lub przedmiotowym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został wypełniony poprzez zamieszczenie w dokumentach zamówienia załącznika nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/ZPTP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego leku o substancji czynnej Iksekizumab, roztwór do wstrzykiwań; 80 mg/ml; w opakowaniu 2 wstrzykiwacze półautomatyczne napełnione 1 ml; w ilości 140 wstrzykiwaczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według wskazanego w SWZ kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa oświadczenie wg załącznika nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie wg załącznika nr 2 do SWZ- wzór oświadczenia Wykonawcy.Zamawiający może żądać od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona przedstawienia kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadania wskazanych uprawnień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:1) zmiana cen jednostkowych na korzyść Zamawiającego – zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, 2) zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym ze zmiany zapisów ustawowych, przy czym ceny jednostkowe netto oraz ogólna wartość brutto umowy pozostaną niezmienione. Zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy i obowiązuje z dniem zmiany przepisów.3) zmiana sposobu konfekcjonowania produktów - z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny, stosownie do ilości i cen zawartych w ofercie Wykonawcy. Zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, jeśli jest zmianą jednorazową i Wykonawca uzyskał e-mailową akceptację Zamawiającego. W przypadku zmiany stałej, wymaga ona akceptacji Zamawiającego i może nastąpić po sporządzeniu pisemnego aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy.4) zmiana produktu w przypadku wprowadzenia na rynek produktów równoważnych do zawartych w umowie ale o takich samych lepszych parametrach, z zachowaniem cen jednostkowych. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego i może nastąpić po sporządzeniu pisemnego aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy.5) zmiana w przypadku wystąpienia innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania, której wprowadzenie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy a nie spowoduje ona zmian charakteru zawartej umowy – zmiana wymaga sporządzenia pisemnego aneksu i następuje na wniosek jednej ze stron.6) zmiana ceny jednostkowej netto leku wiążąca się ze zmianą cen urzędowych ukazujących się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w którym kwota refundacji jest niższa w stosunku do ceny leku określonej niniejszą umową. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy i obowiązuje od dnia wejścia w życie obwieszczenia.7) obniżenie ceny jednostkowej netto leku wiążące się ze zmianą zapisów instrumentu podziału ryzyka zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a producentem leku. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy. W przypadku zmian instrumentu podziału ryzyka, Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej informacji o wysokości zmian, na jej podstawie zostaje sporządzony odpowiedni aneks, który obowiązuje od dnia wprowadzenia odpowiednich zapisów w instrumencie ryzyka. Cena jednostkowa netto zostanie obniżona o wartość o jaką obniżona została cena urzędowa leku w stosunku do ceny poprzedniej.8) zmiana formy podawania leków w przypadku jeśli w trakcie trwania umowy refundacją w ramach programów lekowych zostanie objęta inna forma podania leków objętych umową. Zmiana następuje w formie aneksu do umowy, sporządzonemu na wniosek Zamawiającego. Cena leku przeliczna zostanie według jego dawki, proporcjonalnie do dawki leku objętego umową

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal/CentrumReumatologii/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.