eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045132 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków m.st W-wy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142864986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Belgijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-511

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 0 22 2775200

1.5.8.) Numer faksu: 0 22 2775202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zlobki.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97f4bff1-a9bb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008568/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w zapytaniu ofertowy, jak i w rozeznaniu rynku, oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. (22) 277 52 21, email: zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:1) przeprowadzeniu postępowania lub zapytania ofertowego i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy lub wystawienie zlecenia; 2) przeprowadzeniu rozeznania rynku i zebrania ofert cenowych celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia;3) realizacji zawartej umowy lub wystawionego zlecenia;4) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń; 5) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny w przypadku gdy realizacja zamówienia wymaga dostępu do obiektów wyposażonych w monitoring wizyjny;6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;7) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.4. Odbiorcami danych osobowych będą:1) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;2) podmioty, którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;3) podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;4) biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów;5) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia).6) Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) a także w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa/zlecenie została/zostało wykonana/wykonane lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:1) dostępu do swoich danych osobowych;2) sprostowania swoich danych osobowych ;3) usunięcia swoich danych osobowych;4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ;5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;6) przenoszenia swoich danych osobowych;7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.7. Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy/zlecenia a także wymogi ustawowe. 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności zawarcia umowy lub wystawienia zlecenia. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.9. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.10. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.11. Dane osobowe nie będą:1) profilowane;2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.12. W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszej klauzuli, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi o poinformowanie tych osób:1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy, 2) o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy pozyskał ich dane.Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-ZP.26.5.2021.MPO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje program funkcjonalno – użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Warunki, na jakich zostaną udzielone w/w zamówienia:a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, c) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,d) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej,e) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji (w przypadku gdy zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP uwzględniając jego wartość szacunkową),f) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe (nie dot. postanowień dotyczących kl. społecznej),g) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe (nie dot. postanowień dotyczących kl. społecznej).h) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 24 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna koncepcja architektoniczna Wykonawcy ujmująca właściwości techniczne i funkcjonalne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w:1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej - tj. obejmującej swoim zakresem roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł. 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 500.000,00 zł.3) uzyskali w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, średni roczny przychód netto w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.2. Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia (dwie umowy - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na wykonaniu robót budowlanych co najmniej w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej i elektrycznej (wszystkie branże w ramach każdego z zamówień), związanych z budową (przez którą należy rozumieć również odbudowę lub rozbudowę lub nadbudowę) lub przebudową pomieszczeń lub budynków o wartości co najmniej 500.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień,2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zatrudniali średniorocznie co najmniej 10 pracowników oraz co najmniej 1 osobę w ramach kadry kierowniczej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.4. oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Załącznik nr 11 do SWZ.5. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,6. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy- musi być złożony w formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-załącznik nr 1 do SWZ; 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w zakresie odnoszącym się do robót budowlanych - uwzględniające opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zawierające informację na pierwszej stronie o: stawce robocizny oraz procentowych wskaźnikach kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku).3) Kalkulację odnoszącą się do wyceny prac projektowych i usług nadzoru autorskiego.4) oświadczenie/a o braku podstaw wykluczenia – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-załącznik nr 2 A do SWZ; 5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego– musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-załącznik nr 2 B do SWZ; 6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy) – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- załącznik nr 7 do SWZ; 7) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dokumenty z pkt 4, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument) - załącznik nr 2 A do SWZ; 8) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) - musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dokumenty z pkt 4, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument) - załącznik nr 2 B do SWZ; 9) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ, musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 10) wstępna koncepcja architektoniczna zawierająca właściwości techniczne i funkcjonalne określone w rozdziale 24 pkt. 24.211) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w przetargu ZZ-ZP.26.5.2021.MPO na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie.3. Zasady wnoszenia wadium zostały szczegółowo określone w rozdziale XVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale 10 pkt 10.1 i 10.2 SWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 15.2 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj i zakres zmian zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.