eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Dostawa sprzętu i oprogramowania dla VI LO w Nowym Sączu w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa (...)Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla VI LO w Nowym Sączu w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Nowy Sącz

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@nowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla VI LO w Nowym Sączu w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eee31f3a-9716-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037444/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej –(...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz; https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,288947,ogloszenia-ozamowieniach. html;https://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie informacje dotyczące
wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w
specyfikacji oraz w regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla VI LO w Nowym Sączu w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2
II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisane w załączniku nr 1 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

32413100-2 - Rutery sieciowe

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

31422000-0 - Zestawy baterii

32342100-3 - Słuchawki

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
a) oświadczenie potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony i podpisany druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do specyfikacji tak, aby Zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami oferowanego sprzętu/oprogramowania i zweryfikować je ze sformułowanymi przez siebie wymogami.
b) karty katalogowe oferowanego sprzętu (dla pozycji 1 zestawienia zawartego w punkcie 3.2 SWZ) - tak, aby Zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami oferowanego sprzętu i zweryfikować je ze sformułowanymi przez siebie wymogami. Dokumenty winny potwierdzać, że oferowany towar odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. szczegółowe dane techniczne i użytkowe świadczące o wymaganych przez Zamawiającego parametrach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (minimum: rodzaj procesora, pamięć RAM, technologię i pojemność dysku twardego, kartę graficzną, rodzaj, wielkość i rozdzielczość ekranu, rozdzielczość wbudowanej kamery, ilość złącz USB, rodzaj karty Wi-Fi).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony i podpisany druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do specyfikacji tak, aby Zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami oferowanego sprzętu/oprogramowania i zweryfikować je ze sformułowanymi przez siebie wymogami.
b) karty katalogowe oferowanego sprzętu (dla pozycji 1 zestawienia zawartego w punkcie 3.2 SWZ) - tak, aby Zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami oferowanego sprzętu i zweryfikować je ze sformułowanymi przez siebie wymogami. Dokumenty winny potwierdzać, że oferowany towar odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. szczegółowe dane techniczne i użytkowe świadczące o wymaganych przez Zamawiającego parametrach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (minimum: rodzaj procesora, pamięć RAM, technologię i pojemność dysku twardego, kartę graficzną, rodzaj, wielkość i rozdzielczość ekranu, rozdzielczość wbudowanej kamery, ilość złącz USB, rodzaj karty Wi-Fi).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
1. dokumentu, z którego wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy;
2. oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
3.oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wszelkie szczegóły dotyczące formy wniesienia znajdują się w specyfikacji.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.