eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego - ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów, (...) - etap IOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów, (...) – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227640516

1.5.8.) Numer faksu: 227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów, (...) – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f45ff68-971c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039338/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w j.polskim w formie elektronicznej za pośredn. platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedings 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pyt., zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wyk..4.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer ,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,2)zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7.Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty,
oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z
przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada
Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul Partyzantów w miejscowości Chotomów, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1 – poprawa infrastruktury drogowej”. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty: 1) rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową odwodnienia w postaci wpustów ulicznych ze zrzutem do drenaży, skrzynek rozsączających oraz zbiornika infiltracyjno-odparowującego (kategoria ruchu KR3-4),
2) budowa zjazdów, chodników, zatok autobusowych i elementów ścieżki rowerowej,
3) budowa kanału technologicznego,
4) budowa doświetlenia przejść dla pieszych,
5) przebudowa sieci elektroenergetycznej NN,
6) oznakowanie pionowe, 7) oznakowanie poziome grubowarstwowe, 8) podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości przejętych przez Powiat Legionowski w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 9) Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji w zakresie obiektów budowlanych wraz z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych, 10) przeniesienie osnowy geodezyjnej w przypadku jej kolizji z elementami przebudowy. 3. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową: 1) projekt budowlany wielobranżowy zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 1, 2) projekt wykonawczy branża sanitarna, stanowiący załącznik nr 2, 3) projekt wykonawczy dotyczący przebudowy kanalizacji teletechnicznej, stanowiący załącznik nr 3, 4) projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna stanowiący załącznik nr 4, 5) projekt wykonawczy budowy oświetlenia, stanowiący załącznik nr 5 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 6, 7) projekt czasowej organizacji, stanowiący załącznik nr 7, 8) projekt stałej organizacji, stanowiący załącznik nr 8, 9) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9, W/w załączniki stanowią integralną część SWZ. 4. Zamawiający informuje, że do wyceny zieleni dla ronda na skrzyżowaniu ulic: Partyzantów, Piusa, Strażackiej należy przyjąć projekt zieleni zgodnie z dokumentacją załączoną do SWZ – Załącznik nr 1 – rondo zieleń- projekt. 5. Zamawiający informuje, że przy sporządzaniu przedmiaru wycinki i nasadzeń zieleni z wyłączeniem ronda na skrzyżowaniu ulic: Partyzantów, Piusa, Strażackiej, należy dokonać wyceny na podstawie rys. 13.1 oraz 13.2. 6. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1) projekt budowlano-wykonawczy, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót. 7. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia w zakresie w zakresie robót drogowych tj. na stanowisku: 1) kierowcy samochodów ciężarowych oraz dostawczych, 2) operatora koparki - ładowarki, rozściełacza masy asfaltowej, walca 3) brukarza, 4) montera sieci energetycznych. 8. Wykonanie czynności wskazanych w ust. 7 polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 9. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. 10. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
11. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane rękojmi na okres 24 miesięcy.
12. Okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz na materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę wynosi minimalnie 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
13. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami Rozdziału XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy będzie podstawą odrzucenia oferty. 14. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń i materiałów, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy. 15. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- okres gwarancji,
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz
zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drogi publicznej na długości min. 1 500 m.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
 co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej minimum 3 lata oraz doświadczenie w kierowaniu budową lub przebudową drogi publicznej o długości
min. 1 500 m.,
 co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia w
specjalności elektroenergetycznej,
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) dysponuje specjalistycznym sprzętem, tj. posiada co najmniej:
 jedną koparko – ładowarkę,
 jeden rozściełacz masy asfaltowej,
 jeden walec do zagęszczenia mas bitumicznych, kruszywa.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej na
długości min. 1 500 m, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.
 co najmniej jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej minimum 3 lata oraz doświadczenie w kierowaniu budową, przebudową lub rozbudową skrzyżowania w ciągu drogi
publicznej, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia w specjalności
elektroenergetycznej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia
publicznego, tj. co najmniej: jedna koparko – ładowarka, jeden rozściełacz masy asfaltowej, jeden walec do zagęszczenia mas
bitumicznych, kruszywa, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 132 200,00 (słownie: sto
trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi
znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r. poz. 807, 1079). 3. Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424
0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej. 7. Z treści gwarancji
(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych.
Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania
wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty; 2) przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4) warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 5) w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają robotybudowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy jednorazową zaliczkę na wykonanie robót z zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
Wartość zaliczki, o stanowić będzie 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, płatna z
wkładu własnego, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 umowy. Zaliczka stanowi część wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
wystawi fakturę VAT na wartość zaliczki w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę. Zamawiający dokona
zapłaty wynagrodzenia na wartość zaliczki w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zm. term. reali.w przypadku: a)zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budow. zgodnie z dok. proj. i
harmo., w szczególności gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosf. i inne klęski żywiołowe
występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których
zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią. Strony przewidują możliwość wydłuż.
term. realizacji całego zamów. o okres potrzebny do wykonania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w
formie aneksu . Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; b)prowadzenia wykopalisk archeologicznych w
związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c)odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych
materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym; d)w przypadku dokonanych przez
Zam. zmian w dokumentacji technicznej - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z dokonania zmian
uzasadniający zmianę terminu; e)jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dok. proj. warunki geologiczne.
warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do
wykonania prac wynikających z nowych warunków; f)wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w
dok. projek. i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w
związku z wykonaniem przedmiotu umowy; g)zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub
sposób prowadzenia robót, termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody; h) wystąpienia wyjątkowo
niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią,
wiedzą i sztuką budowlaną, utrzymujących się przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez
kierownictwo budowy oraz Insp. Nadz.; i)wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania
umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wyk. W szczególności zmianę
terminu wykonania przedm. umowy może uzasadniać przekroczenie terminów określonych w Kod. postęp. admi. dla
procedur adm. lub innych terminów określonych w przepisach prawa mających wpływ na czas realizacji przedmiotu umowy;
j)zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wyk., 2)zmiany osób realizujących
zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ; zmiany osób reprezentujących w
przypadku zmian organiz.; zmiany Podw., przy pomocy którego Wyk. wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko
w przypadku, gdy nowy Podw. posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonom. i finan., nie gorszej niż dotychczasowy Podw. ; zmiana
kierownika budowy na wniosek Zam., jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wyk. zobowiązany jest
wówczas dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zam. Zam.
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–finansowym; gdy zajdzie konieczność
powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia Podw. niewskazanemu w ofercie. Zam. przewiduje możliwość zmiany
umowy w zakresie wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. w
zakresie zobowiązania Wyk. do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835):
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) Wykonawcę oraz uczestnika
konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Nazwa postępowania:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w gminie Jabłonna – etap I – poprawa infrastruktury drogowej”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.