eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.Ogłoszenie z dnia 2021-04-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044788 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6883100

1.5.8.) Numer faksu: 14 6883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b8baf32-a366-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004380/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa, montaż i włączenie do systemu tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Tarnów, Słoneczna 06 - Jasna

1.2.2 Dostawa, montaż i włączenie do systemu tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanek Tarnów, Jana Pawła II 04 - Do Prochowni.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z system miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.4) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,zamawiający informuje, że:1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Komunikacji wTarnowie (ZDiK w Tarnowie).2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiK w Tarnowiepod adresem: iod@zdik.tarnow.pl, telefon: 14 6883100.3) Dane osobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania.4) Odbiorcamidanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp. 5) Dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy.6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednioprzez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z Pzp. 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8) Osoby, której dane dotyczą posiadają:− napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;− na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczącychnarusza przepisy RODO.9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.2. Zamówienie obejmuje:1) Dostawę i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku nr 293 Tarnów, Słoneczna 04 – Jasna oraz włączenie jej do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) będącego w posiadaniu zamawiającego.2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.3) Złożenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.4) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.5) Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu i uruchomienia tablicy.6) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48813000-0 - System informacji ruchu pasażerskiego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

48813100-1 - Elektroniczne tablice informacyjne

48813200-2 - System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.4) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.4) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.2. Zamówienie obejmuje:1) Dostawę i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku nr 101 Tarnów, Jana Pawła II 04 – Do Prochowni oraz włączenie jej do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) będącego w posiadaniu zamawiającego.2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.3) Złożenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.4) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.5) Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu i uruchomienia tablicy.6) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48813000-0 - System informacji ruchu pasażerskiego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

48813100-1 - Elektroniczne tablice informacyjne

48813200-2 - System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.4) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.4) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Bez względu na liczbę zadań, na które wykonawca składa ofertę za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że:a)nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu co najmniej jednej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej – jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zadania wykonanego wspólnie z innymi wykonawcami, należy wskazać dostawę wraz z montażem, w której wykonawca bezpośrednio uczestniczył;b)dysponuje lub będzie dysponował:-przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności elektrycznej ORAZ-przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności elektrycznej ORAZ-przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności telekomunikacyjnej ORAZ-przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej.Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta i kierownika robót w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia i kwalifikacje.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenie zawodowego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.Osoba zdolna do wykonania zamówienia, tj. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub musi spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, czyli być osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) przy złożeniu oferty na zadanie nr 1 zamówienia – 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100),b) przy złożeniu oferty na zadanie nr 2 zamówienia – 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100).przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej dooferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 11 pkt 5 lit. e SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ileupoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego zwykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. a SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie amówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Oznacza to, iż a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniuwszystkich podmiotów.6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. g SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonająposzczególni wykonawcy.7) Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8)Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy. 2. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia. 3. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez torozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.