eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34dd7a06-7230-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473405/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.82.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 341463,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2023r. pn:

„Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2023r.”

Zakres robót obejmuje:

1) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem.

2) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem.

3) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni, bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem.

4) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni, z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem.

5) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - żwirem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru spełniającego normę PN-B-11111, grubości 7cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2% (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.

6) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm, nadaniem spadku poprzecznego 2%, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.

7) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 5cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2%, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.

8) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0- 31,5mm:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 5cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem

9) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0- 31,5mm:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem

10) Wzmocnienia nawierzchni 1,00km bieżącego dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 8cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem

11) Wzmocnienie 1,00m2 nawierzchni terenów wskazanych przez Zamawiającego destruktem asfaltowym:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 5cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem

12) Uzupełnienie 1,00km bieżącego ubytków i nierówności nawierzchni dróg wzmocnionych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m - destruktem:
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o średniej grubości 2cm, tak by zlikwidować nierówności i uzupełnić ubytki (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;

13) Ponowne zagęszczanie mechaniczne 1,00km bieżącego nawierzchni dróg wzmacnianych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;

14) Ścinka 1,00km bieżącego poboczy dróg równiarką na średniej szerokości 1,00m przy średniej grubości 0,10m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności pobocza
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem,

15) Remont 1,00km bieżącego poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %,
- wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 7cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego)
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową,
16) Remont 1,00km bieżącego poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %,
- wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 14cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego)
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową,

17) Wykonanie 1m3 korytowania wraz z wywiezieniem uzyskanego materiału we własne miejsce składowania.

18) Rozłożenie 1m2 destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego przy użyciu rozsiełacza do asfaltu
- mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności
- rozłożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego grubości 8cm, z nadaniem spadku daszkowego 4 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
w wysokości ............................... zł netto + 23%VAT, razem ....................................zł brutto, słownie: ....................................................................................................................................


UWAGA:
Materiał Zamawiającego, składowany jest na terenie miasta, Transport materiału do miejsca wbudowania na odległość do 10km.

Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb zamawiającego – niemożliwe jest zaplanowanie ich orientacyjnych ilości.

Prace wykonawca rozpocznie w oparciu o zlecenie w formie wiadomości elektronicznej, telefoniczne lub pisemne.

Rozliczanie następować będzie zbiorczo na podstawie protokołów odbioru wykonanych prac wykonanych dla danego zakresu prac.

Warunki dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego przeglądu stanu nawierzchni na sieci drogowej miasta Skierniewice i bieżącego wykonywania remontów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Wykonawca przystąpi do remontu stwierdzonych nieprawidłowości po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu.

2. Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która wraz z przedstawicielem Zamawiającego wykonają pomiary kontrolne remontowanych miejsc zgłoszonych do odbioru.

3. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczane będą w oparciu o zaoferowane ceny w ofercie.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) prace fizyczne,
2) obsługa równiarki,
3) obsługa koparko-ładowarki,
4) obsługa walca wibracyjnego,
5) obsługa samochodu ciężarowego
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załączniki nr: 5 do SWZ
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 420000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "P.P.H.U. GESSEK" Waldemar Gessek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 75063881

7.3.3) Ulica: Kwiatowa 9

7.3.4) Miejscowość: Głuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-130

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 420000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.