eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chyliczkowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 756 62 54 wew. 131

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@piaseczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3181bb14-971b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021755/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79:

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@piaseczno.pl;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga akceptacji warunków korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
6. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Monika Chmiel, tel. 22 756 62 54 wew. 131;
2) w zakresie merytorycznym:
Damian Robak tel. 22 756 62 54 wew. 505;
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Mając na względzie obowiązki wynikające z przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 z późn zm.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Oferenta (dalej: „dane osób reprezentujących”), jest Starosta Piaseczyński.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osób reprezentujących pod adresem e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3) dane osób reprezentujących przetwarzane będą przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami danych osób reprezentujących będą osoby fizyczne lub inne podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) dane osób reprezentujących nie będą przekazywane przez administratora do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych;
6) dane osób reprezentujących będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) podanie danych osób reprezentujących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania tych danych uniemożliwi udział Oferenta w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
8) w odniesieniu do danych osób reprezentujących decyzje nie będą podejmowane przez administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 19335481,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w zakresie:
Część I – rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznowola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.”
2. Zakres robót dla części I obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe i frezowanie nawierzchni bitumicznej,
3) roboty ziemne,
4) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
5) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
6) wykonanie warstwy podbudowy,
7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik, zjazdy,
8) wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej,
9) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
10) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
11) roboty wyrównawcze terenu zielonego,
12) przebudowa sieci uzbrojenia terenu.
Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.

4.2.5.) Wartość części: 11614176,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociągów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
Dla części I:
W zakresie zamówień podobnych mogą znaleźć się takie roboty budowlane jak:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe i frezowanie nawierzchni bitumicznej,
3) roboty ziemne,
4) budowa sieci kanalizacji deszczowej.
5) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
6) wykonanie warstwy podbudowy,
7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik, zjazdy,
8) wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej,
9) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
10) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
11) roboty wyrównawcze terenu zielonego,
12) przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

Kody CPV:
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 fundamentowanie dróg
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 instalowanie znaków drogowych
45233221-4 malowanie nawierzchni
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2 roboty na placu budowy
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232452-5 roboty odwadniające
45231111-6 podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamówienie podobne obejmują takie same warunki jak zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 % = 60 pkt;
2) Rękojmia (R) – waga kryterium 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w zakresie:
Część II – przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raszyńskiej w Piasecznie na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Mleczarskiej,

Zakres robót dla części II obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) budowa sieci wodociągowej,
4) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
5) roboty towarzyszące i wykończeniowe,

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.

4.2.5.) Wartość części: 884862,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
Dla części II:
W zakresie zamówień podobnych mogą znaleźć się takie roboty budowlane jak:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) budowa sieci wodociągowej,
4) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
5) roboty towarzyszące i wykończeniowe.

Kody CPV:
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2 roboty na placu budowy
45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamówienie podobne obejmują takie same warunki jak zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 % = 60 pkt;
2) Rękojmia (R) – waga kryterium 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w zakresie:
Cześć III – rozbudowa drogi gminnej – ulicy Kieleckiej w miejscowości Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola w zakresie budowy kanalizacji deszczowej (etap II) na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Ignacego Krasickiego i Kieleckiej do rowu melioracyjnego 7a.

Zakres robót dla części III obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
5) roboty towarzyszące i wykończeniowe, odtworzenie nawierzchni.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.

4.2.5.) Wartość części: 391281,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
Dla części III:
W zakresie zamówień podobnych mogą znaleźć się takie roboty budowlane jak:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) budowa sieci kanalizacji deszczowej ,
5) roboty towarzyszące i wykończeniowe, odtworzenie nawierzchni.

Kody CPV:
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 fundamentowanie dróg
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45113000-2 roboty na placu budowy
45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232452-5 roboty odwadniające

Zamówienie podobne obejmują takie same warunki jak zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 % = 60 pkt;
2) Skrócenie terminu realizacji umowy (St) – waga kryterium 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy

dotyczy części I :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto;

dotyczy części II :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości minimum 800 000,00 zł brutto;

dotyczy części III :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej o wartości minimum 400.000,00 zł brutto.

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

dotyczy części I :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej,
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej,
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej,
- min. 1 osoba, która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży teletechnicznej.

dotyczy części II :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej;

dotyczy części III :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;
4) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część I : 174.212,65 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście złotych i 65/100);
Część II : 13.272,94 zł ( słownie: trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 94/100);
Część III : 5.869,23 zł ( słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 23/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w części I.
Zamawiający przewiduje zapłatę zaliczki o łącznej wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający wypłaci zaliczkę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
Podstawą wypłacenia zaliczki jest faktura zaliczkowa wystawiona przez Wykonawcę.
Zamawiający udzieli zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem
o zaliczkę.
Wniosek powinien zawierać:
a) kwotę wnioskowanej zaliczki;
b) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki;
c) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiących dla części I Załącznik nr 6a do SWZ,
dla części II Załącznik nr 6b do SWZ i dla części III Załącznik nr 6c do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiących
dla części I Załącznik nr 6a do SWZ, dla części II Załącznik nr 6b do SWZ i dla części III Załącznik nr 6c do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

LIDER : Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska14, 05-500 Piaseczno
Tel.: 22 756 62 54 wew. 131
Adres e-mail: zamowienia@piaseczno.pl
PARTNERZY :
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno;
- Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,

w imieniu których postępowanie prowadzi Lider (Wydział Inwestycji, Remontów I Drogownictwa Powiatu Piaseczyńskiego – Starostwa Powiatowego w Piasecznie we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych, przy udziale komisji przetargowej) w swoim imieniu i na rzecz Partnerów reprezentowanego przez Lidera na podstawie pisemnych porozumień.

Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia:
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.