eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektów Sądu Rejonowego w Miliczu, Sądu Rejonowego w Strzelinie oraz Sądu Rejonowego w Wołowie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektów Sądu Rejonowego w Miliczu, Sądu Rejonowego w Strzelinie oraz Sądu Rejonowego w Wołowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa, 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-046

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71-74-82-130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektów Sądu Rejonowego w Miliczu, Sądu Rejonowego w Strzelinie oraz Sądu Rejonowego w Wołowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdaf93df-970b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdaf93df-970b-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 .W postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
2 .W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
3 .Platforma e-Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
4 .Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5 . Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
6 .Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Składanie ofert oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty za pomocą Platformy e-Zamówienia, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: ,xml, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpg, .jpeg, .gif., .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .dwg, .xades., .tar, ,7z, .eml, .msg. Za pośrednictwem Platformy e -Zamówienia można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik poddający dane kompresji (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. W przypadku przekazania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. archiwum .ZIP), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych powyżej w punkcie 3 (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e - Zamówienia.
8. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale I ust. 4 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w Rozdziale I ust. 7 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w Rozdziale I ust. 7 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.2502-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 466069,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Sądu Rejonowego w Miliczu, Sądu Rejonowego w Strzelinie oraz Sądu Rejonowego w Wołowie”, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji wysokometanowego gazu ziemnego, o łącznym maksymalnym prognozowanym wolumenie 503 735,00 kWh (zamówienie podstawowe) do 4 punktów odbioru (PO) gazu.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości gazu w okresie trwania umowy. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie będzie pociągać dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora, na zasadach określonych w pkt 1.3.
2. Zamawiający jest podłączony do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora systemu Dystrybucyjnego: Polskiej Spółki Gazownictwa
3. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia o 10 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia – tj. maksymalnej ilości zamawianego paliwa gazowego wskazanej w § 4 ust. 8 Wzoru Umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób, który może powodować zmniejszenie maksymalnej wartości umowy o nie więcej niż 10 %. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do podwyższenia o 10 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia – tj. maksymalnej ilości zamawianego paliwa gazowego wskazanej w § 4 ust. 8 Wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób, który może powodować zwiększenie maksymalnej wartości umowy o nie więcej niż 10 %. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie dodatkowych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Dostarczany gaz ziemny musi spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U.2022.1537 t.j.).
5. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym wypowie obowiązujące umowy dotychczasowym Wykonawcom, aby umożliwić podpisanie nowych umów o ile będzie to konieczne. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy. W przypadku zmiany sprzedawcy proces ten nie może wpłynąć na ciągłość dostawy gazu.
Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest skuteczne wygaśnięcie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
7. Podana w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ – wielkość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia.
8. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zastosowania ceny jednostkowej za dostarczane paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz.202).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia o 10 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia -tj. maksymalnej ilości zamawianego paliwa gazowego wskazanej w § 4 ust. 8 Wzoru Umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób, który może powodować zmniejszenie maksymalnej wartości umowy o nie więcej niż 10 %. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do podwyższenia o 10 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia -tj. maksymalnej ilości zamawianego paliwa gazowego wskazanej w § 4 ust. 8 Wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób, który może powodować zwiększenie maksymalnej wartości umowy o nie więcej niż 10 %. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie dodatkowych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte zostały w Rozdziale X SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną:
a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz:
b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliwa gazowego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy gazu ziemnego) ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbiorów opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zrealizować dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę, lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1), potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji paliwa gazowego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy gazu ziemnego) ważnej Umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającej realizowanie dostaw paliwa gazowego do punktów odbiorów opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum).
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia, (art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków informacje o rodzaju, zakresie zmian umowy oraz warunkach ich wprowadzenia
zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ (wzór umowy, paragraf 12)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej „UOBN”.
Wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie wskazanej przesłanki, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa wyżej na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.