eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu Philips CT 500 ingenuity oraz utylizację starego aparatu RTG z wywoływarką.Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu Philips CT 500 ingenuity oraz utylizację starego aparatu RTG z wywoływarką.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zozsiemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu Philips CT 500 ingenuity oraz utylizację starego aparatu RTG z wywoływarką.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7aa80a2-965b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037525/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu Philips CT 500 Ingenuity - w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7aa80a2-965b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
 MS Windows 7 lub nowszy
 OSX/Mac OS 10.10,
 Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
 Chrome 66.0 lub nowsza
 Firefox 59.0 lub nowszy
 Safari 11.1 lub nowsza
 Edge 14.0 i nowsze
2) Tablet/Telefon
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
4.3 Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl
e-mail: zp@zozsiemianowice.pl
tel./fax /32/ 228 – 18 – 86
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
sekretariat@zozsiemianowice.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 32 228 23 47 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
(jak wyżej).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@zozsiemianowice.pl
- pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej).
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: wykonanie robót budowlanych
polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu philips ct 500 ingenuity oraz
utylizację starego aparatu rtg z wywoływarką w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00273205 z dnia 2022-07-22
2022-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
– numer postępowania SZM/DZ/341/15/2022,
prowadzanym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. w szczególności w celu:
- wyboru oferty najkorzystniejszej,
- zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz projektu, w ramach którego zamówienie jest
realizowane.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja Postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub odpowiednio dłuższy, jeśli taki obowiązek wynika z
innych przepisów (np. w przypadku dofinansowanie zamówienia).
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z tej ustawy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz naruszać integralności protokołów oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo to,
zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZM/DZ/341/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poniższych zadań:
a) przebudowę i dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych na poz. -1 budynku A pomieszczenie A-138 i A-139 (wg załączonej inwentaryzacji – Załącznik nr 1) do potrzeb posadowienia tam nowego aparatu Philips CT 500 Ingenuity, wraz z niezbędnymi dla jego funkcjonowania instalacjami zgodnie z załączonymi wytycznymi producenta aparatu TK – Załącznik nr 2 i 3 9oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
b) adaptacja pomieszczenia przedsionka i istniejącej sterowni na przebieralnie,
c) demontaż istniejącego wyposażenia,
d) Wykonawca opracuje projekt ochrony radiologicznej dla aparatu planowanego do montażu. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie projektu ochrony radiologicznej przez Wojewódzkiego Inspektora SANEPID-U,
e) przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni,
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej (zarówno w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg, jak i papierowej) – 4 komplety.
g) demontaż i likwidację utylizację obecnego aparatu RTG wraz z wywoływarką
h) dostawę wyposażenia meblowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- „cena ofertowa” - 60 %.
Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punków (maksymalnie 90 pkt), wyliczoną według następującego wzoru:
Cn
IP = ------- x A x 60%
Cb
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
Cn cena ofertowa najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert,
Cb cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A współczynnik w punktach – 100 pkt.

– okres gwarancji – 40%. Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji” ustalana
jest na podstawie formularza oferty wg informacji wykonawcy zawartej w tym formularzu zgodnie z wskazaną punktacją:
Parametr punktowany Wymogi i Punktacja Odpowiedź Wykonawcy
Okres gwarancji Tak, podać:
84 miesięcy – 40 pkt,
72 miesięcy – 20 pkt,
60 miesięcy – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące:
1.1 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych prowadzonych na terenie jednostek ochrony zdrowiapodmiotów leczniczych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto;
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi:
a) prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej (należy wskazać jedną osobę);
b) prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej (należy wskazać jedną osobę),
 sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych(należy wskazać jedną osobę),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku, gdy do postępowania zostanie złożona jedna oferta Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia ww. oświadczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór Wykazu robót dołączony został do specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.
Uwagi:
 Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) Wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób dołączony został do specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy zł)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 Pzp:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 61 2030 0045 1110 0000 0283 4220.
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.1 powyżej.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub przez Pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane
w SWZ podstawy wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, tzw.
zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w okolicznościach i na warunkach opisanych w Załączniku
nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov,pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W
ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.