eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › "Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2022r."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku
do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2022r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Żłobek w Orzeszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380633995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mleczna 44a

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 327233036

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobek@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobek.orzesze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc2ae6dd-5599-4ecb-9bf1-be733e1f37a3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka nad dziećmi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku
do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2022r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e86b1eb2-46d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00041972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00270351/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2022r.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270674/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MŻ0.26.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2022r.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek z uwzględnieniem alergii pokarmowych dla grupy maksymalnie 69 dzieci.
b) Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi: 251
Szacunkowa ilość osobodni: 251 x 69= 17 319
Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej ilość osobodni ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilość posiłków będzie zależna od i frekwencji dzieci.
c) Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie :
- śniadanie i II śniadanie do godz. 8.20
- obiad i podwieczorek do godz. 11.20
1.1. Rodzaj zamówienia: usługa
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SWZ/umowy ).
1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia
55 32 10 00 - 6 usługi przygotowywania posiłków,
55 52 00 00 - 1 usługi dostarczania posiłków.
1.4. Podwykonawcy:
a). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
c). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy

1.5. Gdziekolwiek w dokumentacji postepowania występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji postepowania, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
1.6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację postępowania wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.(jeżeli dotyczy)

1.7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji postępowania pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2. Wymagania art. 100 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia stosowanie diet pokarmowych.

3. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy: osób wykonujących czynności w zakresie przygotowania posiłków w tym m.in. kucharzy, pomocy kuchennych.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik do SWZ.
4. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227696,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 227696,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227696,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ze smakiem u Koziołka Kozioł Łukasz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381558445

7.3.3) Ulica: Gen. Hallera 30

7.3.4) Miejscowość: Pszczyna

7.3.5) Kod pocztowy: 43-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227696,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.