eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralnąOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALISZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główny Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_wag@um.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71e8dcce-6bf1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031960/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460288/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAG.2711.0005.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 512884,32 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 327449,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i agregatu wody lodowej wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji w wybranych pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii przy ul. Jasnej 2 , których opis zawarty jest w projekcie budowlanym oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załączniki do SWZ, a także serwisowanie urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na warunkach zawartych w SWZ oraz projekcie umowy.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje kompleksową dostawę i montaż:
1) agregatu wody lodowej;
2) klimakonwektorów naścienno-sufitowych (uniwersalnych) wraz z pompką skroplin i osprzętem montażowym;
3) pompy obiegowej o minimalnych parametrach i wyposażeniu;
4) wymiennika płytowego o przepływie krzyżowo-przeciwprądowym;
5) naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji chłodniczej;
6) zaworów regulacji hydraulicznej (dla klimakonwektorów).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do niej.
4. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej z udziałem pracownika Zamawiającego w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii, w których będą zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia - szczegóły w tym zakresie zawiera pkt 4.15 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ cena jedynej złożonej oferty (489.896,70 PLN) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (300.000,00 PLN), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489896,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 489896,70 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.