eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Ochrona obiektu Szpitala i jego mienia - usługi portierskie, stróżowania i dozorowaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona obiektu Szpitala i jego mienia – usługi portierskie, stróżowania i dozorowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpital.rybnik.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona obiektu Szpitala i jego mienia – usługi portierskie, stróżowania i dozorowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b97715e3-6cab-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460530/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DK-1548-TP/110-2022.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200016,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona obiektu Szpitala i jego mienia - usługi portierskie, stróżowania i dozorowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 98341120-2 - Usługi portierskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98341130-5 - Usługi stróżowania

98341140-8 - Usługi dozorowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236390,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 346032,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236390,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Sobczak - ul. Borowa 24C, 44-200 Rybnik, Grzegorz Szymura - ul. Ks. Pojdy 65, 44-213 Rybnik , Henryk Tarkowski - ul. Sztolniowa 28b/9, 44-251 Rybnik; Marian Wojdyła - ul. Piownik 9/7, 44-217 Rybnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 70051508154 - PESEL

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59097,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W ramach realizacji zamówienie zostaną zawarte cztery odrębne umowy zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej tj z następującymi osobami:

1) Marcin Sobczak, ul. Borowa 24C, 44-200 Rybnik - realizacja zamówienia w wymiarze 2160 godzin rocznie w ramach umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Zamawiającym na kwotę górnej granicy zobowiązania w wysokości 59097,60 zł (koszt 1 roboczogodziny wynosi 27,36 zł brutto)

2)Grzegorz Szymura, ul. Ks. Pojdy 65, 44-213 Rybnik - realizacja zamówienia w wymiarze 2160 godzin rocznie w ramach umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Zamawiającym na kwotę górnej granicy zobowiązania w wysokości 59097,60 zł (koszt 1 roboczogodziny wynosi 27,36 zł brutto)

3)Henryk Tarkowski, ul. Sztolniowa 28b/9, 44-251 Rybnik; realizacja zamówienia w wymiarze 2160 godzin rocznie w ramach umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Zamawiającym na kwotę górnej granicy zobowiązania w wysokości 59097,60 zł (koszt 1 roboczogodziny wynosi 27,36 zł brutto)

4)Marian Wojdyła ul. Piownik 9/7, 44-217 Rybnik - realizacja zamówienia w wymiarze 2160 godzin rocznie w ramach umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Zamawiającym na kwotę górnej granicy zobowiązania w wysokości 59097,60 zł. (koszt 1 roboczogodziny wynosi 27,36 zł brutto)

Łącznie w ramach realizacji zamówienia koszt realizacji usługi w wymiarze 8640 roboczogodzin rocznie wyniesie 236 390,40 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.