eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIEOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Maximus Broker Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792284447

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Szosa Chełmińska 164

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.9.) Numer telefonu: 722390264

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: marta.kosinska@maximus-broker.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a464214-9718-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030040/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności UM w zakresie ubezpieczeń majątkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego wykonawcy.
5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/5.
 W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
listownie: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.swinoujscie.pl .
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE”, nr postępowania BZP.271.1.2.2023, w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie broker ubezpieczeniowy Maximus Broker Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z Ustawy;
 posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych:
- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
2. Przedmiotem opcji może być:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
b) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- w przypadku wzrostu łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia w poszczególnych ww. rodzajach ubezpieczeń - przy zgłoszeniu mienia do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe o maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia w stosunku do sumy ubezpieczenia określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
Maksymalna wartość opcji dla niniejszej części zamówienia wynosi 20% składki za zamówienie podstawowe, pierwotnie określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
3. Składka będzie rozliczana zgodnie z określoną w załączniku nr 5 do SWZ klauzulą warunków i taryf dotyczącą danej części zamówienia.
4. Podczas zgłoszenia mienia do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji w sytuacji wzrostu sum ubezpieczenia mienia w systemie na sumy stałe w stosunku do sum ubezpieczenia określonych w zamówieniu podstawowym (w załączniku nr 5 do SWZ).
5. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji.
6. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane zgodnie z treścią klauzuli warunków i taryf.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Cena łączna ubezpieczenia – waga 70%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%
C. Zwiększenie limitów odpowiedzialności – waga 10%

A. Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia) wraz z prawem opcji.
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

An =(P min/Pn)x 100 pkt

An - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A
n - numer oferty
Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 42, 44, 45, 48, 53, 54, 55 zostanie przyznanych po 4 punkty za każdą klauzulę,
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 39, 40, 41, 46, 47, 49, 52 zostanie przyznanych po 6 punktów za każdą klauzulę,
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 50, 51 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę,
• za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 43 zostanie przyznanych 14 punktów.

W kryterium B Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul dodatkowych).


C. Zwiększenie limitów odpowiedzialności – ocena tego kryterium polega na przyznaniu dodatkowych punktów za zwiększenie limitów odpowiedzialności/sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wskazanych poniżej wg. następujących zasad:

C1 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne:
- Zwiększenie limitu o 50% 4 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 7 pkt
C2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji:
- Zwiększenie limitu o 50% 5 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 10 pkt
C3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej:
- Zwiększenie limitu o 50% 4 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 8 pkt
C4 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów):
- Zwiększenie limitu o 50% 3 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 5 pkt
C5 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zadaniowa):
- Zwiększenie limitu o 50% 5 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 10 pkt
C6 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia):
- Zwiększenie limitu o 50% 6 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 12 pkt
C7 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych):
- Zwiększenie limitu o 50% 5 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 9 pkt
C8 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych):
- Zwiększenie limitu o 50% 5 pkt
- Zwiększenie limitu o 100% 9 pkt
C9 Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
- Zwiększenie SG o 25% 8 pkt
- Zwiększenie SG o 50% 15 pkt
C10 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi :
- Zwiększenie limitu o 25% 8 pkt
- Zwiększenie limitu o 50% 15 pkt

W kryterium C Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

WOn = An x 0,70 + Bn x 0,20 + Cn x 0,10

gdzie:
WOn - wskaźnik oceny oferty n
An - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A
Bn - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium B
Cn - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium C

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwiększenie limitów odpowiedzialności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miasto Świnoujście w zakresie:
- ubezpieczenia strażaków OSP, członków MDP zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;
- ubezpieczenia pracowników użytkujących rowery, będących własnością Zamawiającego;
- ubezpieczenia osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych wyrokiem sądu do wykonywania prac, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: D. Cena łączna ubezpieczenia – waga 80%
E. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%

F. cena łączna ubezpieczenia w części II zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia.
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium D według następującego wzoru:


Dn = (P min/ Pn) x 100 pkt

Dn - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium D
n - numer oferty
Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

E. zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części II zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 5, 7, 8, 10, 11, 12 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 6, 9 zostanie przyznanych po 20 punktów za każdą klauzulę.

W kryterium G Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul dodatkowych).

UWAGA:
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

WOn = Dn x 0,80 + En x 0,20

gdzie:
WOn - wskaźnik oceny oferty n
Dn - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium D
En - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium E

Część II zamówienia publicznego zostanie udzielona wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.
2) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (z § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia).
3.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (§ 6 ust. 3 ww. Rozporządzenia).
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ - wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca (§ 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia).
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 ww. Rozporządzenia).
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
6. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, koasekuracja) podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zawarł katalog zmian umowy w § 14 projektu umowy dla części I (załącznik nr 4 do SWZ) oraz w § 12 projektu umowy dla części II (załącznik nr 4a do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.