eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorz闚 Wielkopolski › 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego dla Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "S這wianka" Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2023 r.Og這szenie z dnia 2023-01-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego dla Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „S這wianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE "SΜWIANKA" SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211190023

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. S這wia雟ka 14

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gorz闚 Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957338512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slowianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.slowianka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego dla Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „S這wianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2023 r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ea847979-970e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00041027

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.platformazakupowa.pl/pn/slowianka

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/slowianka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: dokumenty nale篡 z這篡 elektronicznie za po鈔ednictwem strony www.platformazakupowa.pl/pn/slowianka i opatrzy je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SKP-1/U/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie przez Wykonawc us逝g ratownictwa wodnego rozumianych jako zapewnienie bezpiecze雟twa os鏏 p造waj帷ych, k徙i帷ych si, przebywaj帷ych, uprawiaj帷ych sport lub rekreacj na obszarze wodnym zlokalizowanym na terenie kompleksu CSR „S這wianka” w Gorzowie Wielkopolskim, po這穎nego przy ul. S這wia雟kiej 14, w szczeg鏊no軼i zapewnienie bezpiecze雟twa os鏏 korzystaj帷ych z basen闚 (niecek) i atrakcji wodnych oraz dzia豉 ratowniczych na terenie kompleksu, w tym udzielania pomocy przedlekarskiej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z przypisanymi im zakresami obowi您k闚 i odpowiedzialno軼i. Przedmiot zam闚ienia obejmuje wszelkie sprawy zwi您ane z organizacj, koordynacj i nadzorem 鈍iadczonej us逝gi. Us逝ga ratownictwa 鈍iadczona b璠zie na wszystkich strefach basenu sportowego i rekreacyjnego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 75252000-7 - S逝瘺y ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92620000-3 - Us逝gi wzakresie sportu

71317200-5 - Us逝gi wzakresie ochrony zdrowia ibezpiecze雟twa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada zgod Ministra Spraw Wewn皻rznych na wykonywanie ratownictwa wodnego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y nie opisuje tego warunku
3) zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠:
A. w zakresie posiadania do鈍iadczenia: - Wykonawca spe軟i warunek, gdy wyka瞠 si odpowiednim do鈍iadczeniem, tj. wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku 鈍iadcze ci庵造ch) w okresie ostatnich trzech lat, a je瞠li okres dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 2 zam闚ie polegaj帷ych na 鈍iadczeniu pe軟ej us逝gi ratownictwa wodnego, rozumianego jako zapewnienie bezpiecze雟twa os鏏 przebywaj帷ych, k徙i帷ych si, p造waj帷ych, uprawiaj帷ych sport lub rekreacj na basenach o d逝go軼i co najmniej 25 metr闚, 鈍iadczone przez okres 12 miesi璚y w spos鏏 ci庵造. Dopuszcza si 鈍iadczenie 12 miesi璚znej us逝gi na tym samym obiekcie basenowym. Pe軟a obs逝ga ratownicza obejmuje wszystkie stanowiska ratownicze wraz z obs逝g organizacyjn, koordynacyjn i nadzorcz.
B. w zakresie dysponowania odpowiednim potencja貫m technicznym – Zamawiaj帷y nie opisuje tego warunku.
C. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia: Zamawiaj帷y nie opisuje tego warunku.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 10.000 z

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany tre軼i Umowy w przypadkach okre郵onych ustaw Prawo zam闚ie publicznych, w szczeg鏊no軼i w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 PZP.
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana ustawow zmian wysoko軼i podatku od towar闚 i us逝g VAT jest nieistotna w rozumieniu art. 454 Ustawy PZP.
3. Zmiana Umowy jest dopuszczalna tak瞠 w nast瘼uj帷ych wypadkach:
a) zmiana sposobu wykonania cz窷ci Przedmiotu Umowy dokonana na wniosek Zamawiaj帷ego, czego nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia Umowy, w szczeg鏊no軼i dotycz帷a liczby ratownik闚, liczby stanowisk i ich rozstawienia, liczby godzin dy簑r闚 ratownik闚 itp. nie powoduj帷a zwi瘯szenia wynagrodzenia maksymalnego, okre郵onego w 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
b) zmiana sposobu wykonania cz窷ci Przedmiotu Umowy dokonana na wniosek Zamawiaj帷ego, czego nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia Umowy, w szczeg鏊no軼i dotycz帷a liczby ratownik闚, liczby stanowisk i ich rozstawienia, liczby godzin dy簑r闚 ratownik闚 itp. powoduj帷a zwi瘯szenie wynagrodzenia maksymalnego, okre郵onego w 9 ust. 1 niniejszej Umowy, nie wi璚ej ni o 10 %.
4. Je瞠li w okresie obowi您ywania Umowy warto嗆 us逝g nie osi庵nie kwoty limitu wynagrodzenia maksymalnego, o kt鏎ym mowa w 9 ust. 1 Umowy, to Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 przed逝瞠nia okresu obowi您ywania Umowy na dalszy okres, przy za這瞠niu nie przekroczenia limitu wynagrodzenia maksymalnego.
5. Ewentualne ograniczenie zakresu zam闚ienia przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 mie warto軼i wy窺zej ni 80 % kwoty wynagrodzenia maksymalnego netto, okre郵onego w 9 ust. 1 Umowy.
6. W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia choroby zaka幡ej Covid-19 spowodowana koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), w szczeg鏊no軼i wobec wprowadzenia przez w豉dze publiczne wymaga lub ogranicze w zwi您ku z epidemi, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 ograniczenia lub zawieszenia 鈍iadczenia us逝g, a nawet rezygnacji z ich wykonania. Dotyczy to w szczeg鏊no軼i przypadku konieczno軼i czasowego zamkni璚ia Kompleksu CSR S這wianka dla klient闚 lub ograniczenia liczby klient闚 przebywaj帷ych w Kompleksie.
7. W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 6 powy瞠j, mo磧iwa jest m.in. zmiana zakresu, cz瘰totliwo軼i lub okresu 鈍iadczenia us逝g.
8. W zale積o軼i od przyczyny zamkni璚ia ca這軼i lub cz窷ci Kompleksu oraz przyczyny zaprzestania lub ograniczenia dzia豉lno軼i Kompleksu, Strony podejm stosown decyzj co do sposobu dalszego 鈍iadczenia us逝g ratownictwa wodnego. Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym przed逝瞠niu okresu obowi您ywania Umowy Strony powinny uwzgl璠ni m.in. wielko嗆 zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany zakresu lub cz瘰totliwo軼i 鈍iadczonych us逝g w okresie cz窷ciowego lub ca趾owitego zamkni璚ia Kompleksu oraz w okresie zaprzestania lub ograniczenia dzia豉lno軼i Kompleksu.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/slowianka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-02-25

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.