eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy ChoszcznoOgłoszenie z dnia 2022-01-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 24

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: (095) 765 93 00,

1.5.8.) Numer faksu: (095) 765 93 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gmina.choszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48106193-5f53-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00040646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002044/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00321575/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021.IPP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6365797,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Gminy Choszczno:
1) odbiór bezpośrednio z nieruchomości następujących odpadów komunalnych:
a) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
- papier,
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielkomateriałowe,
- szkło,
- odpadów biodegradowalnych,
b) zmieszanych odpadów komunalnych
c) odpadów wielkogabarytowych;
2) odbiór przeterminowanych lekarstw z wyznaczonych aptek,
3) odbiór odpadów komunalnych w każdej ilości, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyznaczonym przez Gminę, zebranych w sposób selektywny, wymienionych w pkt 1) lit. a, c oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny, a także odpadów niebezpiecznych.
4) transport odebranych odpadów komunalnych do wskazanych instalacji przetwarzania,
5) zagospodarowanie odpadów w instalacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki trzech frakcji odpadów (pety, szkło, papier) do tzw. gniazd recyklingowych (dzwony) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w tych pojemnikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6875061,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6875061,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6875061,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 594-156-96-63

7.3.3) Ulica: Wolności 26

7.3.4) Miejscowość: Choszczno

7.3.5) Kod pocztowy: 73-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6875061,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.