eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Dostawa w formie najmu nowego samochodu osobowegoOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa w formie najmu nowego samochodu osobowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520817135

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@simpm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://simpm.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie najmu nowego samochodu osobowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bf51030-6bce-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie najmu samochodu osobowego.
2. Realizacja zamówienia polega na:
1) nabyciu od zbywcy fabrycznie nowego samochodu osobowego, spełniającego parametry wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ),
2) oddaniu w/w samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia zakończenia najmu,
3) ubezpieczeniu OC, AC, NNW, Assistance i serwisu na okres 48 m-cy od dnia wydania samochodu,
4) dostawa samochodu ma nastąpić najpóźniej 90 dni od podpisania umowy,
5) Roczny limit przebiegu określa się na 30 000 km (łącznie na 48 miesięcy 120 000,00 km)
6) szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) oraz w Projekcie Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 255 pkt 1) ustawy Pzp postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta co wyczerpuje przesłankę
unieważnienia postępowania z przepisu art. 255 pkt 1) ustawy Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.