eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa DW nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary polegająca na budowie mostu na rz. Wisłok w m. Dąbrówki".Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa DW nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie mostu na rz. Wisłok w m. Dąbrówki”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zamawiający jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa DW nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie mostu na rz. Wisłok w m. Dąbrówki”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36b175fa-7152-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472033/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDW/WZP//243/WDT/10/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ,
Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 697668,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 863829,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 697668,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): S.C. Attila M. Królicki, W. Jóźwiak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S.C. Attila M. Królicki, W. Jóźwiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170277200

7.3.3) Ulica: Geodetów

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-328

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 697668,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.