eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni zawodowych w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej-unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej-unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564510233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej-unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84f6b404-4dc1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00040061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010679/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowcześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283761/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FE.042.3.5.2018

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 54068,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”, w zakresie: fotel kubełkowy w ilości 16 szt., fotel obrotowy w ilości 32 szt., biurko komputerowe 1200x800mm w ilości 15 szt., regał w ilości 4 szt., biurko w kształcie litery "L" z 4 zamykanymi na klucz szufladami po lewej stronie w ilości 1 szt., biurko komputerowe 900x580x750mm w ilości 15 szt., biurko w kształcie litery "L" w ilości 1 szt., regał w ilości 1 szt., biurko komputerowe z szufladą w ilości 10 szt., regał z półkami w ilości 1 szt. oraz tablica suchościeralna w ilości 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ.
2. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 2 lat. Okres gwarancji obliczany jest przez Wykonawcę w pełnych latach i liczony będzie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi równy będzie okresowi gwarancji.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w załączniku do SWZ i nie gorsze w zakresie jakości i uwarunkowań technicznych przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia.
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdzie się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39134000-0 - Meble komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195400-6 - Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39121100-7 - Biurka

39131000-9 - Regały biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87724,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123410,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87724,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542928818

7.3.3) Ulica: Objazdowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-882

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87724,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.