eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Dostawa maszyn w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2021-04-25


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039865 z dnia 2021-04-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa maszyn w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: RZSWZESM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000763494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 18 A

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 55 243 -24-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spwodne1@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biowarmia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spwodne.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka wodna - melioracje

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa maszyn w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f7c9e9e-85cd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017902/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa maszyn w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018862/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZSWZESM.PN.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 620000,00 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 1 – ciągnik rolniczy:a) przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji: 2020 r. lub 2021r.b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1A do SWZ), c) do urządzenia należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, d) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy,e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych,f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu,g) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia i uruchomienia urządzenia,h) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 16700000-2 - Ciągnikii) wybrany Wykonawca zobowiązany dokonać przeszkolenia co najmniej 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1 godzina (1 godz.=60 min).,

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.5.) Wartość części: 440000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) część 2 - przyczepa budowlana: a) przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy budowlanej rok produkcji: 2020 r. lub 2021r.b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1B do SWZ), c) do urządzenia należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, d) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy,e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych,f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu,g) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia i uruchomienia urządzenia,h) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 34223370-0 - Przyczepy z wywrotnicamii) wybrany Wykonawca zobowiązany dokonać przeszkolenia co najmniej 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1 godzina (1 godz.=60 min).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34223370-0 - Przyczepy z wywrotnicami

4.5.5.) Wartość części: 115000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) część 3 - Wózek transportowy do naczep i przyczep niskopodwoziowych:a) przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy budowlanej rok produkcji: 2020 r. lub 2021r.b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1C do SWZ), c) do urządzenia należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, d) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy,e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych,f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu,g) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia i uruchomienia urządzenia,h) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 34223310-2 - Przyczepy ogólnego zastosowaniai) wybrany Wykonawca zobowiązany dokonać przeszkolenia co najmniej 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1 godzina (1 godz.=60 min).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34223310-2 - Przyczepy ogólnego zastosowania

4.5.5.) Wartość części: 65000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 539970,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 539970,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 539970,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGRIMASZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783090498

7.3.3) Ulica: Fiszewo 1

7.3.4) Miejscowość: Gronowo Elbląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 82-335

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 539970,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 140220,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140220,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 140220,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGRIMASZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783090498

7.3.3) Ulica: Fiszewo 1

7.3.4) Miejscowość: Gronowo Elbląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 82-335

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140220,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 117 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78720,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78720,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78720,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGRIMASZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783090498

7.3.3) Ulica: Fiszewo 1

7.3.4) Miejscowość: Gronowo Elbląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 82-335

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78720,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 116 dni

2021-04-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.