eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, gromadzonych przez Szkołę Główną Handlową w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-04-25


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039860 z dnia 2021-04-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, gromadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 564 96 86

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sgh.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


publiczna uczelnia wyższa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039860

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00025410/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów lub wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodniez art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 ze zm.); b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.); c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, oraz przedstawi dowody potwierdzające jej należyte wykonanie. Przez usługę nadal wykonywaną Zamawiający rozumie usługę, w której wartość w części zrealizowanej na dzień składania ofert wynosi nie mniej niż 400 000,00 zł brutto.

Po zmianie:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów lub umowę z instalacją zagospodarowującą odpady lub wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.); b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.); c) aktualny wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, oraz przedstawi dowody potwierdzające jej należyte wykonanie. Przez usługę nadal wykonywaną Zamawiający rozumie usługę, w której wartość w części zrealizowanej na dzień składania ofert wynosi nie mniej niż 400 000,00 zł brutto.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; Dowodami, o których mowa wyżej, są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; • oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym. b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a. zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na potwierdzenie działalnościw zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów lub zawiadomienie o nadaniu numeru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO); b. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c. zezwolenie na transport odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). c) Dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2*. * wskazany termin 6 miesięcy określony został w § 6 rozporządzenia ministra rozwoju, pracyi technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Po zmianie:
a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; Dowodami, o których mowa wyżej, są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; • oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym. b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów lub umowa z instalacją zagospodarowującą odpady lub wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);b. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c. aktualny wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).c) Dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2*. * wskazany termin 6 miesięcy określony został w § 6 rozporządzenia ministra rozwoju, pracyi technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-14 10:00

Po zmianie:
2021-04-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-14 10:30

Po zmianie:
2021-04-16 10:30

2021-04-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.