eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniewoszów › Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska.Ogłoszenie z dnia 2021-04-23


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039840 z dnia 2021-04-23

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gniewoszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 16

1.5.2.) Miejscowość: Gniewoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-920

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 4861215003

1.5.8.) Numer faksu: 486215046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gniewoszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gniewoszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4375ea7e-5f47-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002451/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie m. in. : • warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr.16 cm (poszerzenie na łuku), • warstwy AC11S ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm, grubości 4cm, kat. ruchu KR1-2, wraz ze skropieniem emulsją asfaltową, dł. nawierzchni 640 m, szerokość nawierzchni 5,28 m, • odmulenia i oczyszczenia rowów śr. gł 30cm na dł. 100 m, wykonanie zjazdów do pól o nawierzchni z destruktu bitumicznego (266 m2), wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z betonu asfaltowego ( 186 m2), wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamanym ( szerokość 75cm, obustronnie na dł. 640 m), oznakowanie poziome cienkowarstwowe ( linia kradziowa P-6 ), oznakowanie pionowe na słupkach z rur stalowych, wykonanie peronu przystankowego • obsługi geodezyjnej robót (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączone do niniejszej SWZ: ▪ projekt budowlany, ▪ przedmiar robót, ▪ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244346,39

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293689,56

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244346,39

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.,

7.3.3) Ulica: Doktora Perzyny 84A

7.3.4) Miejscowość: Zwoleń

7.3.5) Kod pocztowy: 26-700

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244346,39

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-04-23 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.