eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rząśnik › Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rząśnik (Polski Ład)Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rząśnik (Polski Ład)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZĄŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Rząśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jesionowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Rząśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 59 29 260

1.5.8.) Numer faksu: 29 59 29 285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rząśnik (Polski Ład)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05618196-95a2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00514415/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rząśnik (Polski Ład)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3202926,83 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku obejmujący wyminę dachu i remont elewacji – Część Nr 1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Wykonanie inwestycji na podstawie projektu i dokumentów przetargowych.
Przedsięwzięcie obejmuje remont elewacji oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, tj.:
- Zszycie spękań na elewacji (klamrowanie),
- Remont elewacji,
- Wymianę pokrycia dachowego,
- Ocieplenie połaci dachowych,
- Remont podjazdów i schodów zewnętrznych,
- Wymianę ślusarki drzwiowej,
- Wymianę wypaczonych okien,
- Remont kominów.

4.2.5.) Wartość części: 956097 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2 – BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- SZKOŁA, KOMOROWO 34, 07-205 RZĄŚNIK, DZ. EWID. NR
400/1, 400/2, OBRĘB: KOMOROWO
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA PODDASZE UŻYTKOWE
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii w celu realizacji zadania.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej: projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny
- Wykonanie inwestycji na podstawie sporządzonych projektów i dokumentów przetargowych.
Przewidywany zakres prac budowlanych na poddaszu:
- Przebudowa klatki schodowej, aby szerokość ostatniego spocznika wynosiła 150 cm (obecnie jest to 145 cm) lub
uzyskanie odstępstwa,
- Docieplenie sufitu na poddaszu wełną mineralną gr. 10 cm o współczynniku przenikania ciepła λD= 0,031 W/mK, a
następnie wykonanie sufitu z płyt g-k ognioochronnych,
- Wykonanie ścian działowych w technologii g-k,
- Wykonanie tynku i gładzi na ścianach,
- Montaż nowej stolarki drzwiowej,
- Zapewnienie warunków doświetlenia pomieszczeń- powiększenie otworów okiennych w kierunku do posadzki i wymiana
wszystkich okien,
- Obróbka i uzupełnienie warstw elewacji wokół powiększonych otworów okiennych,
- Wymiana i powiększenie wyłazu na dachu do rozmiaru 80x80 cm. Nowy wyłaz z drabiną lub schodami opuszczanymi,
- Obudowa elementów drewnianych (głównie słupów) podwójną płyta g-k ognioochronną.
- Montaż parapetów z konglomeratu,
- Montaż pochwytu przy schodach na poddasze,
- Wykonanie warstwy wyrównawczej, a następnie wykonanie posadzki z płytek ceramicznych lub wykładziny winylowej,
- Wykonanie powłoki malarskiej na ścianach i sufitach,
- Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym oraz montaż zlewu i umywalki.
- Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej z urządzeniami wspomagającymi ciąg lub wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewanej,
- Wykonanie instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej i niskoprądowej,
- Wykonie instalacji sanitarnych: wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- Inne prace towarzyszące,
- przygotowaniem ewentualnych dokumentów związanych z odbiorem prac.

4.2.5.) Wartość części: 254959 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 4 – BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- ŚWIETLICA WIEJSKA, UL. DĄBROWA NR 39, DĄBROWA, DZ. EWID. NR 291/1, OBRĘB: DĄBROWA, TEMAT: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RZĄŚNIK – BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii w celu realizacji zadania,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,
- Wykonanie inwestycji na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:
a) modernizacji istniejącego źródła ciepła - przewiduje się zastąpienie kotła węglowego pompą ciepła typu powietrze/woda.
b) modernizacji wentylacji grawitacyjnej - przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła.
c) poprawę komfortu w budynku poprzez montaż klimatyzacji,
d) zmniejszenie strat ciepła przez dach poprzez ocieplenie wełną mineralną w części poddasza nieużytkowego,
e) zmniejszenie strat ciepła przez ściany poprzez docieplenie warstwą styropianu oraz wełny (ściana w ostrej granicy działki),
f) wymianę stolarki drzwiowej na nową,
g) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
h) roboty remontowe elewacyjne np.: remont schodów i balustrad, wymiana daszków,
i) wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu,
j) wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba),
Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dok. związanych z oddaniem do użyt. zrealizowanej inwestycji.
Przewidywany zakres prac budowlanych:
- Ocieplenie w przestrzeni poddasza,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych,
- Wymiana stolarki drzwiowej,
- Modernizacja systemu grzewczego,
- Modernizacja systemu c.w.u,.
- Montaż wentylacji z rekuperacją,
- Montaż klimatyzacji.
Zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wartości dotyczące wielkości następujących prac termomodernizacyjnych:
- powierzchnia stolarki okiennej,
- powierzchnia docieplenia stropodachu i stropu,
- modernizacja instalacji CO oraz
- modernizacji kotłowni
mogą odbiegać od stanu rzeczywistego i należy je zweryfikować przed złożeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektów – konieczna inwentaryzacja.

4.2.5.) Wartość części: 1035772 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

42511110-5 - Pompy grzewcze

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 5 –BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- ŚWIETLICA WIEJSKA, UL. NOWE WIELĄTKI 31, NOWE WIELĄTKI DZ. EWID. NR 46,/2, OBRĘB: NOWE WIELĄTKI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RZĄŚNIK – BUDYNEK ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W NOWYCH WIELĄTKACH OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii w celu realizacji zadania,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia,
- Wykonanie inwestycji na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:
a) modernizacji istniejącego źródła ciepła - przewiduje się zastąpienie kotła węglowego pompą ciepła typu powietrze/woda.
b) modernizacja wentylacji grawitacyjnej - przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła.
c) zmniejszenie strat ciepła przez dach poprzez ocieplenie wełną mineralną w części poddasza nieużytkowego,
d) zmniejszenie strat ciepła przez ściany poprzez docieplenie warstwą styropianu,
e) wymiana stolarki drewnianej na nową PCV,
f) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
g) wykonanie parkingu i dojazdu przed budynkiem (łącznie ~300m2)
h) wymianę ogrodzenia od strony ulicy,
Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych
z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.
Przewidywany zakres prac budowlanych:
- Ocieplenie stropu w przestrzeni poddasza
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- Modernizacja systemu grzewczego (w tym 4 lokali użytkowanych jako mieszkalne)
- Zastąpienie kotła węglowego pompą ciepła typu powietrze/woda
- Instalacja paneli fotowoltaicznych o 3 kW,
- Modernizacja systemu c.w.u.
- Montaż wentylacji z rekuperacją,
- Wykonanie parkingu i dojazdu,
- Wymiana ogrodzenia od strony ulicy.

4.2.5.) Wartość części: 956097 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

42511110-5 - Pompy grzewcze

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) dla części I wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu elewacji i ocieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia w obiekcie o powierzchni minimum 1 500 m2.
b) dla części II – wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- pracach wykończeniowych (budowa ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie, itp.) w pomieszczeniach o powierzchni min. 300 m2,
- wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację projektową polegającą na zaprojektowaniu remontu/modernizacji budynku o pow. min. 500 m2.
c) dla cz. III - wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ocieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia o powierzchni minimum 1000 m2.
d) dla cz. IV - wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- pracach budowlanych/wykończeniowych (ocieplenie w przestrzeni poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu c.w.u., montaż wentylacji z rekuperacją, montaż klimatyzacji) w pomieszczeniach o powierzchni min. 700 m2,
- wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację projektową polegającą na zaprojektowaniu remontu/modernizacji budynku o pow. min. 700 m2.
e) dla cz. V - wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- pracach budowlanych/wykończeniowych (ocieplenie w przestrzeni poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu c.w.u., montaż wentylacji z rekuperacją, montaż klimatyzacji) w pomieszczeniach o powierzchni min. 900 m2,
- wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację projektową polegającą na zaprojektowaniu remontu/modernizacji budynku o pow. min. 900 m2.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do których te zdolności są wymagane.
3. Dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej.
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ (dla cz. I, II, IV i V);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ (dla cz. I, II, IV i V);
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 6 do SWZ (dla cz. I, II, IV i V);
5)Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 złotych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Cześć 1: 14 767,00 zł
Cześć 2: 3 900,00 zł
Cześć 4: 15 867,00 zł
Cześć 5: 15 507,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie na podst. art. 125 uPzp, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców.
W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie Zamawiający może żądać przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.