eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiżajny › Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele - Dzierwany.Ogłoszenie z dnia 2021-04-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038879 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele - Dzierwany.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiżajny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 11

1.5.2.) Miejscowość: Wiżajny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-407

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875688049

1.5.8.) Numer faksu: 875688049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizajny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele - Dzierwany.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cadd506-a36a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006559/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele - Dzierwany.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://wizajny.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 7) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 8) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych wyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 9) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres wizajny@.su.home.pl10) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wizajny@.su.home.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiżajny ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel./faks: 87 568 80 49;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiżajny jest pani Jadwiga Markowska – Sekretarz Gminy ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel.: 87 568 80 27, e-mail: wizajny@su.home.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele - Dzierwany.” (sygnatura: GK.271.2.2021) o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami);4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie przez osobę. której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą .2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele – Dzierwany obejmująca wykonanie w szczególności następujących obiektów/robót:1) Roboty przygotowawczea) Roboty pomiarowe, b) Roboty rozbiórkowe2) Roboty ziemnea) wykopy/ nasypy pod konstrukcje drogib) profilowanie, zagęszczenie3) Podbudowy4) nawierzchnia jezdni 5) oznakowanie pionowe6) Projektowane konstrukcje jezdniParametry projektowanej drogi gminnej:- droga gminna nr 101525BB na odcinku Ługiele – Dzierwany, kl. D – dojazdowa,- przekroju drogowy jednojezdniowy 1/2- kategoria ruchu KR1-2- obciążenie 100 kN/oś,- prędkość projektowa - Vp = 30 km/h,- przekrój normalny:- przekrój drogowy,- szerokość jezdni podstawowa 4,50 m - szerokość pasa ruchu podstawowa 2,25m- obustronne pobocza szr.0,75m- spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny- spadek podłużny zjazdów max. 5%- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1. - gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 6 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70- gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30 - 15cm istn. naw. żwirowa zastabolizpwana cementem Rm=1,5MPa- projektowana konstrukcja zjazdów (nawierzchnia bitumiczna na szer. pobocza drogi 0,75m i z kruszywa C50/30 do granicy pasa drogowego): - gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, - gr. gr. 6 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, - gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywem C50/30, - projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza: - gr. 10cm pobocze przy jezdni nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/307) Roboty wykończeniowe- humusowanie z obsianiem trawą- oznakowanie pionowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,c) przedmiar robót.Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty).Przedmiary robót należy analizować w powiązaniu z projektem budowlanym, wynikami wizji lokalnej, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jeżeli występują rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy projektami budowlanymi, specyfikacją techniczną a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:1) Cena ofertowa (C) - waga – 60 %,Liczba punktów liczona będzie według formuły:(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie: Cn – najniższa cena spośród ofert, Cof.b – cena oferty badanej, 60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga – 40 %,Okres gwarancji i rękojmi liczony jest w pełnych latach, przy czym:a) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 lata – 0 punktów,b) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata – 20 punktów,c) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat – 35 punktów,d) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat i więcej – 40 punktów.Punkty będą przyznawana za pełne lata np. za okres gwarancji i rękojmi wynoszący5 lat i 7 miesięcy – 35 punktów.Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata. Łączną liczbę punktów oferty „W” stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:W = C+GMaksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00 zł. 2. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni żwirowej lub utwardzonej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) brutto; b) dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1186 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowa

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowa.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.4. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Kosztorys ofertowy, 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z wpisu w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów,5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 50.000,00 zł, (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).2) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2020r. poz. 299).3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 22 9354 0007 0090 0900 0114 0006. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia), w takim przypadku: a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie,c) jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.d) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.3. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej określonych przypadkach:1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od wykonawcy takich jak: a) następstwa działań administracyjnych, których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w tym zmiany umowy zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – Samorządem Województwa Podlaskiego w zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot umowy;b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia;c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;d) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;e) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót;f) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy;g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych2) Zmiany kierownika budowy.3) Zmiany podwykonawców.4) Zmiany harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy, 5) Konieczności zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związanej ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).6) Zmiany co do zakresu robót objętych umową i wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy ich wykonanie w całości stanie się zbędne zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.4. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.