eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali.Ogłoszenie z dnia 2021-04-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038821 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000017756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szamocka 3, 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-748

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SekretariatDZP@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de36b4d3-a0f9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008510/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Studium wykonalności projektu System analityczny BRDKP 2.0

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe warunki zostały określone w SWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, wszczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową,umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środkówkomunikacji elektronicznej.Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus Do korzystania z Platformy zakupowej przez UżytkownikówZewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego UżytkownikaZewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lubpodpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia określonych w SWZ.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznejna adres: SekretariatDZP@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzezPlatformę zakupową.Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu poprzez Platformę zakupową – wyłącznie na adres: https://portal.smartpzp.pl/zus w ramach danego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wobec wytycznych UZP przedst. poniższe inf. 1.1. W zam. pub., Zamawiający jako admin. danych osobowych, obow jest do spełnienia obowiązku inform. z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dot. to w szczególności:•wyk. będącego osobą fizyczną,•wyk. będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,•pełnomocnika wyk. będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),•członka organu zarządzającego wyk., będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),•osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postęp. o udzielenie zam. publ.1.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: •administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUS z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;•inspektorem ochrony danych osobowych w ZUS jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: ODO@zus.pl;•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postę. o udzielenie zam. publ. prow w trybie podstaw. bez negocjacji na „Wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali”;•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp zostanie dok postęp w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; •Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zam, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przech obejmuje cały czas trwania umowy;•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postęp o udzielenie zam publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; •w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;•posiada Pani/Pan:−na podst art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podsta art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;−na pods art. 18 RODO prawo żądania od admin ograniczenia przetw danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;•nie przysługuje Pani/Panu:−w zw z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw danych osobowych, gdyż podst prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Zgodnie z wytycznymi UZP, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść ośw. została zawarta w pkt. 3.10 FO, stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. publ ani zmianą post umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetw nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr och pr lub w celu ochrony praw innej os. fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ UE lub państwa człon.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 993200/271/101/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie studium wykonalności projektów (dalej „Studium”):a) System analityczny BRDKP 2.0 – przeniesienie modelu analizy ryzyka na inne środowisko,b) Repozytorium danych dochodowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:- Całkowita cena oferty brutto – 60 %- Rozpiętość analizy – 30 % -Doświadczenie personelu – 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozpiętość analizy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie/ projekt/ analizę/ studium o wartości co najmniej 59 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem było wykonanie projektu lub wykonanie analizy potrzeb biznesowych i przedstawienie propozycji optymalnej architektury rozwiązania dla nowego systemu informatycznego lub wykonanie studium wykonalności projektów, przy czym wykonanie projektu, analizy lub studium wykonania projektów spełniało łącznie następujące wymagania: 1) projekt lub analiza lub studium wykonania projektów były związane co najmniej z infrastrukturą techniczno-systemową klasy IBM (Cognos, SPSS, InfoSphere, Netezza, PureData),2) zakres prac obejmował co najmniej: przegląd potrzeby biznesowej, zaproponowanie architektury rozwiązania i minimalnej konfiguracji sprzętowo-systemowej wraz z oszacowaniem kosztów jej wykorzystania, w tym wykonanie wolumetrii danych.2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem dedykowanym (tj. przeznaczonym do realizacji przedmiotu umowy), składającym się z co najmniej 2 osób o odpowiednim doświadczeniu. Osoby te powinny legitymować się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:1) minimum 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji Kierownika projektu, która powinna się cechować następującym doświadczeniem:a) minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako udział w realizacji projektów informatycznych,b) co najmniej 1 (jedno) doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika lub zastępcy kierownika projektu w ciągu ostatnich 4 lat przed dniem składania ofert, przez okres co najmniej trzech miesięcy w projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modernizacji systemów informatycznych, którego wartość wyniosła co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto;2) minimum 1 (jedna) osoba, do pełnienia funkcji Architekta, która powinny się cechować następującym doświadczeniem : a) minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji projektów informatycznych, b) co najmniej 1 (jedno) doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji projektanta lub architekta w ciągu ostatnich 4 lat przed dniem składania ofert, przez okres co najmniej trzech miesięcy, w projekcie informatycznym obejmującym zakresem budowę hurtowni danych, jej zasilanie, narzędzia ETL, narzędzia eksploracji danych i tworzenie dedykowanego oprogramowania, którego wartość wyniosła minimum 1.000.000,00 PLN brutto.Każda z funkcji określona w pkt. 2. musi być pełniona przez inną osobę; jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji.UWAGA nr 1: W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia i wiedzy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. UWAGA nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców będzie spełniał warunki określone w pkt. 4.1.1.4.1. SWZ. UWAGA nr 3: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia i dokumenty składane na podstawie wezwania Zamawiającego. 1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ,/ potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:1.1. informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;1.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;1.5. odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;1. 6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, 1.7. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 1.1, 1.3 - 1.5 – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;Szczegółowe zapisy dot. wykonawców zagranicznych zostały opisane w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej :1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5A do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;2. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. :2.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie; zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wiedzy niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia i wiedzy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców będzie spełniał warunki określone w pkt.. 4.1.1.4.1. SWZ4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).5. Do oferty W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców do oferty należy załączyć oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt 4.4.1.1 SWZ, które składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zasady dotyczące składania oraz formy oświadczenia wstępnego określone w pkt 4.4.1.1. SWZ stosuje się.7. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty załącza się pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu;8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej lub Formie elektronicznej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem danych adresowych i danych kontaktowych Stron wskazanych w § 3 ust. 14 i ust. 15 oraz § 13 ust. 5, które dla swojej skuteczności wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, podpisanego jednakże przez osoby upoważnione do reprezentowania Strony powiadamiającej.2. Zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, przypadkach określonych w ust. 3-7.3. W poniżej określonych przypadkach, jeżeli wskazane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, wykazując odpowiednimi dokumentami i dowodami rzeczywistą wartość zmiany kosztów wykonania zamówienia. Powyższa zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.5. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.6. Wykonawca w przypadku dochodzenia zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt. 4 zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne zestawienie osób zatrudnionych (zarówno przed jak i po zmianie) realizujących Dzieło, będące przedmiotem niniejszej Umowy, wraz z określeniem, które z nich są uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych.7. Przed podjęciem decyzji o zmianie wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownej korekty zakresu Dzieła.9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w Umowie stanowi zmianę Umowy i wymaga aneksu do Umowy w Formie pisemnej pod rygorem nieważności.10. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym cesji wierzytelności na osoby trzecie.11. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.