eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sępopol › Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działek nr 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, Gmina SępopolOgłoszenie z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038807 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działek nr 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, Gmina Sępopol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPOPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Sępopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-210

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897613181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sepopol@sepopol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sepopol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działek nr 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, Gmina Sępopol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67409aad-a345-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003994/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach działek 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, gmina Sępopoli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/449398

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/449398

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z Platformą, zgodnie z art. 67 ustawy pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne, niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę związane z korzystania z Platformy:1) stały dostęp do sieci Interenet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 KB/S,2) komputer klasy PC lub MAC o następnej konfiguracji: pamięć min. 2GBRAM, procesor Instal IV GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Interenet Explorer minimalna wersja 10 0,4) włączona obsługa JawaScipt,5) zainstalowany program Adabe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/4493983. Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8 SWZ składa spod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (jpeg) ze wskazaniem na pdf.2) Zamawiający do ewentualnej kompresji danych rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów : zip lub 7Z.3) dokumenty złożone w formatach takich jak :rar. gif. bmp. numbers. pages - zostaną uznane za złożone nieskuteczne,4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisanych w aplikacji eDoAPP służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB,5) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym.7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8)Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykonania wybranej metody podpisania plików oferty.9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.10)Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.11)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.12)Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.13)Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nieza pośrednictwem adresu email.14)Zaleca się sprawdzanie komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sępopolu jest Burmistrz Sępopola, działający w imieniu Gminy Sępopol dane adresowe: 11-210 Sępopol, ul. 11 Listopada 7.2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: jod@jgconsulting.net.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz ary. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „ustawą”.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z uwzględnieniem obowiązków Zamawiającego wynikających z uregulowań systemowych.2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.3.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.4.Posiada Pani/Pan:a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.5. Nie Przysługuje Pani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż na podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.III.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka drogi na działce Nr 17-80/1 i 17-80/2 w Gmina Sępopol w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego.- Zamówienie obejmuje:1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,2) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż,3) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje doprowadzenia do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działek 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, Gmina Sępopol, w tym:1) remont nawierzchni drogi gminnej (nawierzchnia z płyt betonowych),2) usuniecie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci.3) Konstrukcja nawierzchni jezdni:- płyty drogowe betonowe o wymiarach 300 x 100 cm x – gr. 15 cm oraz 300 x 150 cm x – gr. 15 cm- podsypka cementowo – piaskowa – gr. 5 cm- podbudowa z KŁSM 0/31,5 stab. Mech. C50/30 – gr. 15 cm- uzupełnienie poboczy mieszanką 0/31,5 – gr.20 cm4) Stan istniejący drogi :a. W zakresie opracowania znajduje się odcinek drogi gminnej publicznej o nawierzchni z brukowca zlokalizowany na działkach nr 17-80/1 i 17-80/2 gminy Sępopol. Odcinek drogi objęty opracowaniem jest drogą dojazdowa do msc. Majmławki. Przedmiotowy odcinek drogi projektowanej jest jako droga klasy D (dojazdowa).b. W obszarze drogi występuje sieć wodociągowa. W pasie drogowym nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci. Droga nie posiada oświetlenia ulicznego. Odwodnienie korpusu odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Na obszarze przebudowanego odcinka drogi nie występują przepusty drogowe. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 7 do SW.4.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.Na zrealizowany przedmiot umowy wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu minimum 36 wymaganego miesięczny okresu gwarancji jakości wykonanych prac, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres gwarancji wykonawca proponuje w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z rozdz. 15 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postepowaniu dotyczą:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedną i wszystkie zdarzenia na kwotę, minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.4)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a. doświadczenie zawodowe - dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedna robotę związaną z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. budowie, przebudowie, remoncie drogi z nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej czy płyt drogowych) w wysokości minimum 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa powyżej, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona tj. wykazu wykonanych robót wraz z dołączonym dowodem/ami potwierdzającymi, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty.b. kadra techniczna (kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych tj.- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji min. jednego zadania polegającego na budowie/ przebudowie/remoncie dróg/drogi. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.3) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z przedłożonym projektem umowy do stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferte wraz z dokumentami należy złożyć elektonicznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/449398 zakupowej pod adresem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.