eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Budowa parkingu Park & Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie.Ogłoszenie z dnia 2021-04-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038789 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu Park & Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915784881

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu Park & Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ff2c4d4-a362-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002003/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa parkingu Park & Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa parkingu Park&Ride Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 POIiŚ 2014-2020. Przebudowa ulicy Barnima - Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), pytania i odpowiedzi, zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), zwanej dalej: „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@um.stargard.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Instrukcji Kancelaryjnej, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− prawo ograniczenia przetwarzania;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.271.5.2021.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia:1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z realizacją zamówienia - w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą:budowa parkingu Park&Ride:a) roboty rozbiórkoweb) parking P&R na terenie kolejowym o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej,c) oświetlenie parkingu,d) odwodnienie parkingu,e) budynek socjalno–usługowy obsługujący parking,f) mur z cegły klinkierowej oraz ogrodzenie prefabrykowane przy dojściu do peronów,g) stacja do ładowania pojazdów elektrycznych,h) stacja zrzutu nieczystości, kompresora oraz odkurzacza,i) infrastruktura rowerowa (wiaty, szafki, stojaki rowerowe),j) nasadzenia zielenik) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym;przebudowa ulicy Barnima:a) przebudowa jezdni,b) nowe ciągi piesze,c) ciąg pieszo-rowerowy,d) oświetlenie i odwodnienie ulicy,e) mur oporowy na granicy ciągu pieszo-rowerowego i parkingu P&R ,f) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym;2. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:1) Park&Ride:a) rozbiórka 3 szt. budynków o łącznej powierzchni zabudowy ok. 300 m2,b) parking na 300 miejsc postojowych o pow. ~5,1 tys. m2, chodniki około 3200 m2.c) budynek jednokondygnacyjny; powierzchnia zabudowy ~200 m2; kubatura ~830 m3 (instalacje niskoprądowe, instalacja sanitarna, elektryczna oraz wyposażenie budynku),d) ogrodzenie – ok. 560 mb2) ulica Barnima:a) jezdnia długości ok. 600 m o nawierzchni bitumicznej ~3,4 tys.m2,b) ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej ~2100 m2,c) odwodnienie ~700m; średnice do 800 mm;d) oświetlenie ~20 słupów,e) mur oporowy ~500m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223320-5 - Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów ze wszystkich kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 99

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność techniczna (doświadczenie). O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat od terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót drogowych (o nawierzchniach bitumicznych lub brukarskich) o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda.Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie;2) Zdolność zawodowa. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, treść wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika budowy/kierownika robót;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4 SWZ,b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika budowy. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 5 SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu – oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych zamówień co do ilości, zakresu i wartości. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał samodzielnie wszystkich wymaganych robót. Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej dwukrotnie zrealizował robotę opisaną jako warunek udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku doświadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum oznacza spełnienie warunku przez całe konsorcjum. Warunek zdolności zawodowej będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą dysponowanie wymaganymi osobami. Możliwa jest zatem sytuacja, w której jeden z wykonawców wykazuje zdolność (doświadczenie) techniczną, a drugi wykonawca wykazuje spełnienie warunku zdolności zawodowej,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania następujących zmian w umowie:1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez okres … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 14 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. Zamawiający nie dopuszcza aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony o czas jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: a) klęski żywiołowe, b) konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury podziemnej, c) wystąpienie znalezisk archeologicznych, d) wystąpienie na terenie budowy niewybuchów i niewypałów, e) wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, f) bardziej niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacją projektową warunki gruntowe powodujące wydłużenie czasu realizacji robót, g) istotne zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień (jeżeli dotyczy), h) wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia przez Wykonawcę, i) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania robót występowały nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty były wykonywane przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.2) zmiana umowy wynikająca z konieczności:a) wykonania robót nie przewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze);b) wykonania robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze;c) wprowadzenia robót zamiennych;d) niewykonania robót zaniechanych, 3) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia;4) zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy – w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach zmian, o których mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Procedura zmiany umowy dokonywana jest na wniosek Wykonawcy (szczegóły w SWZ)5) zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy – w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy (szczegóły w SWZ - przekroczony limit znaków w polu) 6) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), zwanej dalej: „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena brutto, wydłużenie okresu gwarancji

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Planowany termin zakończenia robót: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy (wskazany termin uwzględnia maksymalny, nie dłuższy niż 14 dniowy termin na przekazanie placu budowy od daty zawarcia umowy), z zastrzeżeniem, że na roboty związane z Park&Ride termin wynosi 12 miesięcy.Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i warunków zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings
2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.