eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18DOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność naukowa i prace badawczo rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddb8c9f0-76d5-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483959

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 53/P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń
produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D, jej uruchomienie i przeszkolenie pracowników. Miejsce realizacji przedmiotu
zamówienia – siedziba Zamawiającego NCBJ OR POLATOM w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (budynek 24ABCDW).
1.1 Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie suchego powietrza o parametrach określonych w Załączniku A dla pomieszczeń
produkcyjnych Zamawiającego.
1.2 Zakres prac
Zamawiajacy wymaga aby instalacja suchego powietrza została wyposażona w adsorpcyjny osuszacz powietrza
wykorzystujący pompę ciepła.
Zamawiający wymaga jej optymalnego dobrania – na etapie projektowania, jego dostawy, montażu, uruchomienia wraz z
odpowiednim przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki zapewniających
wymagane parametry powietrza w osuszanych pomieszczeniach.
Przybliżony zakres prac to:
• wykonanie dokumentacji projektowej instalacji pozwalającej uzyskać wymagane parametry powietrza w osuszanych
pomieszczeniach wg. wytycznych z SWU wraz z Załącznikami,
• wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku 24K przylegającego do budynku nr 24ABCDW w celu opracowania
projektu posadowienia na przedmiotowym dachu osuszacza powietrza
• wykonanie projektu konstrukcji wsporczej na dachu budynku nr 24K pod osuszacz powietrza wraz z wykonaniem tej
konstrukcji,
• przygotowanie pomieszczeń 11D, 14D i 21D/18D przed montażem instalacji sanitarnych i automatyki,
• wykonanie instalacji osuszania powietrza według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej,
• uruchomienie wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej,
• potwierdzenie pomiarami wymaganych parametrów powietrza,
• przygotowanie wymaganej dokumentacji odbiorowej wraz z odbiorami prac.
1.3 Dokumentacja referencyjna
Przepisy:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Ustawa Prawo Farmaceutyczne Dz.U.2001.1326.1381 ze zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania,
2. Szczegółowe wymagania, zakres robót do wykonania, inne wymagania określa dokumentacja techniczna składająca się z
poniższych załączników:
1) Załącznik A do SWZ - SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA
2) Załącznik A do SWZ - rysunki od 1 – 12
3) Załącznik B do SWZ - Wymagania Dotyczące Wykonawcy
4) Załącznik C do SWZ - Regulamin prac
5) Załącznik D do SWZ - Dodatkowe wymagania
6) Załącznik E do SWZ – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ogłoszeniem z dnia 08.12.2023 roku (2022/BZP 00483959/01) Zamawiający, tj., Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM wszczął postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D”.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami zostało zamieszczone w dniu 08.12.2023 roku na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/polatom.
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.01.2023 r. o godz. 12:00.
Po wszczęciu postępowania wystąpiły okoliczności, powodujące istotną zmianę charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym w ogłoszeniu i SWZ.
W wyniku analizy pytań Wykonawcy do SWZ i pojawienia się nowych optymalnych rozwiązań, które wpłynęły na zmianę koncepcji przedmiotu zamówienia opisanej w Załącznikach do SWZ oraz na liczbę osuszanych pomieszczeń jaki parametrów osuszanego pomieszczenia, co powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Z uwagi na fakt, iż są to pomieszczenia produkcyjne do wytwarzania preparatów jodowych, rozwiązania technologiczne muszą być odpowiednio przemyślane z uwzględnieniem i zachowaniem krytycznych parametrów, co będzie miało wpływ również na oszczędność, celowość i racjonalność przy zachowaniu najlepszych efektów.
Podjęta decyzja, przed upływem terminu składania ofert, ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponosili realnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i uczestnictwem w postępowaniu.
Art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi nową przesłankę unieważnienia postępowania. Zgodnie z wykładnią językową przepis ten stanowi podstawę do unieważnienia postępowania w sytuacjach, jeżeli nie występują obligatoryjne przesłanki do unieważnienia postępowania.
Jednocześnie, w ocenie Zamawiającego, czynność unieważnienia postępowania nie doprowadzi do uszczerbku dla celu postepowania, jakim jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Zamawiający zamierza ponownie przeprowadzić postępowanie w oparciu o zaktualizowany zakres prac i opis przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.