eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18DOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowa i prace badawczo rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddb8c9f0-76d5-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań określa SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 53/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji zapewniającej suche powietrze dla pomieszczeń
produkcyjnych 11D, 14D i 21D/18D, jej uruchomienie i przeszkolenie pracowników. Miejsce realizacji przedmiotu
zamówienia – siedziba Zamawiającego NCBJ OR POLATOM w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (budynek 24ABCDW).
1.1 Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie suchego powietrza o parametrach określonych w Załączniku A dla pomieszczeń
produkcyjnych Zamawiającego.
1.2 Zakres prac
Zamawiajacy wymaga aby instalacja suchego powietrza została wyposażona w adsorpcyjny osuszacz powietrza
wykorzystujący pompę ciepła.
Zamawiający wymaga jej optymalnego dobrania – na etapie projektowania, jego dostawy, montażu, uruchomienia wraz z
odpowiednim przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki zapewniających
wymagane parametry powietrza w osuszanych pomieszczeniach.
Przybliżony zakres prac to:
• wykonanie dokumentacji projektowej instalacji pozwalającej uzyskać wymagane parametry powietrza w osuszanych
pomieszczeniach wg. wytycznych z SWU wraz z Załącznikami,
• wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku 24K przylegającego do budynku nr 24ABCDW w celu opracowania
projektu posadowienia na przedmiotowym dachu osuszacza powietrza
• wykonanie projektu konstrukcji wsporczej na dachu budynku nr 24K pod osuszacz powietrza wraz z wykonaniem tej
konstrukcji,
• przygotowanie pomieszczeń 11D, 14D i 21D/18D przed montażem instalacji sanitarnych i automatyki,
• wykonanie instalacji osuszania powietrza według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej,
• uruchomienie wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej,
• potwierdzenie pomiarami wymaganych parametrów powietrza,
• przygotowanie wymaganej dokumentacji odbiorowej wraz z odbiorami prac.
1.3 Dokumentacja referencyjna
Przepisy:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Ustawa Prawo Farmaceutyczne Dz.U.2001.1326.1381 ze zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania,
2. Szczegółowe wymagania, zakres robót do wykonania, inne wymagania określa dokumentacja techniczna składająca się z
poniższych załączników:
1) Załącznik A do SWZ - SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA
2) Załącznik A do SWZ - rysunki od 1 – 12
3) Załącznik B do SWZ - Wymagania Dotyczące Wykonawcy
4) Załącznik C do SWZ - Regulamin prac
5) Załącznik D do SWZ - Dodatkowe wymagania
6) Załącznik E do SWZ – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 109 ust. 1. pkt 1), pkt 4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki nie podlegania wykluczeniu dotyczą każdego z Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli każdy z Wykonawców przedłoży wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
2. Spełniają, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki zostaną spełnione jeżeli spełnia je każdy z Wykonawców.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów nie dotyczy
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
d.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na dostarczeniu, montażu i uruchomieniu instalacji zapewniających suche powietrze, o wartości netto w sumie nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.
d.2. dysponuje wykwalifikowanym personelem,
1) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
2) osobami lub co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe dla wszystkich branż objętych zakresem przedmiotu zamówienia;
3) co najmniej jedną osobę posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. Zamawiający dopuszcza aby co najmniej jedna osoba posiadała kwalifikacje określone w pkt. 3), 4) powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykazu osób wskazanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5
3. Wykazu zrealizowanych robót budowlanych - Załącznik Nr 6, z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłową realizację

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Do oferty należy dołączyć:
11.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
11.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
E.1 Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
E.2 Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – należy dosłać na wezwanie Zamawiającego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
E.3 Oferta winna zawierać oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w zał. 1 do SWZ - istotne postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨ lub będącą takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.