eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia" dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94 - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia” dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94 - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6772019451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rajska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-048

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123895247

1.5.8.) Numer faksu: 123895521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia” dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94 - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-436a7adb-7484-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032627/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze Krajowej DK 94

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475989/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.1.14.2022.AK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia” dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94
3.2 Szczegółowy opis zamówienia:
3.2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem robót budowlanych w oparciu o posiadany przez Gminę projekt i pozwolenie na budowę dla poniżej wskazanych odcinków:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzmanowice”
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sąspów”.
3.2.2 Ponadto zamówieniem objęte są również odcinki nie posiadające projektu budowlanego i aktualnego pozwolenia na budowę dla których wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu w oparciu o załączony do SWZ program funkcjonalno – użytkowy (PFU)
Planowana do wykonania sieć należy wykonać metodą wykopu otwartego oraz miejscami metodą bezwykopową.
Ze względu na ukształtowanie terenu i brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z gospodarstw w ramach przedsięwzięcia należy wykonać sieciowe oraz lokalne przepompownie ścieków z odprowadzeniem kolektorem tłocznym do kanalizacji grawitacyjnej lub włączenia dotłoczenia do kanalizacji tłocznej. Przyłącza kanalizacyjne od budynków do lokalnej przepompowni ścieków należy wykonać z rur PVC 160mm. Zbiorniki przepompowni należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej i PFU.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej wg projektu budowlanego wynosi : 10,1 km kanalizacji grawitacyjnej z PCV i PE, 1,45 kanalizacji tłocznej z PE oraz 4 pompownie sieciowe i 9 pompowni przydomowych. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakres opisany w PFU który dotyczy wykonania sieci grawitacyjno-ciśnieniowej. Zakres do wykonania obejmuje odcinki opisane a załącznikach do PFU których łączna długość wynosi 1,9 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odejściami do budynków z PCV i PE a także 1 szt. pompowni z wyposażeniem wraz z kanałem tłocznym o dł ok. 250 mb.
Zakres rzeczowy określony został w projektach budowlanych wraz z załącznikami, opiniach i uzgodnieniach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Zamówienie przewidziane jest jako współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II edycja oraz z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne. W związku z powyższym informujemy, że w razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowanych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji oraz projektu wykonanego wg zaleceń PFU
Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego opracowanego wg zaleceń opisanych w OPZ nie później niż na dzień podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu zostało złożone sześć ofert

Oferta nr 1 na kwotę 8 419 362,30 zł
Oferta nr 2 na kwotę 13 700 987,22 zł
Oferta nr 3 na kwotę 13 493 100,00 zł
Oferta nr 4 na kwotę 10 497 410,40 zł
Oferta nr 5 na kwotę 12 291 697,50 zł
Oferta nr 6 na kwotę 18 922 291,29 zł.

Oferta nr 1 i oferta nr 2 podlegają odrzuceniu. Jednocześnie cena najkorzystniejszej oferty (oferta nr 4)przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 9 500 000,00 zł brutto. Mając na uwadze, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstępie.
Wobec powyższego uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10497410,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18922291,29 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.