eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawsko › "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie DrawskoOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drawsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 121

1.5.2.) Miejscowość: Drawsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-733

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672569128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadrawsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101f3762-964e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022966/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej Drawsku w Gminie Drawsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko za pośrednictwem formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem
wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Dariusz Bielawski, e-mail: komunalka@gminadrawsko.pl, tel. 67 2569128.
2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Dariusz Bielawski, e-mail: komunalka@gminadrawsko.pl tel 67 2569128
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko. i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail:
urzad@gminadrawsko.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie
udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w
oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm. – dalej uPzp) oraz aktów wykonawczych
do uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą,
określonym w treści zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT
oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz
podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów określonych w pkt. 3.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy, t.j. 5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres
przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
10. W zawiązku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) sprostowania swoich danych osobowych (skorzyst

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie
danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Nie przysługuje Państwu prawo:
- do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK-ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2869918,70 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2869918 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie”
Kod CPV 4500 000-7 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe
45110000-1 – Przygotowanie terenu i roboty ziemne
45233200-1- Nawierzchnie poliuretanowe 45111291-4– Zagospodarowanie terenu
45310000-3 – Oświetlenie terenu
45332300-5 – Instalacje kanalizacji deszczowej
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty ziemne, Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej, roboty związane z
zagospodarowaniem terenu boiska, oświetlenie terenu boiska, kanalizacji deszczowej boiska, obsługa geodezyjna
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany, przedmiar robót, SST. Zał nr 10 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 1041715,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Część I
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto
spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Okres gwarancji (G) – waga 40 %
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max.
40 punktów
Wykonawca może wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji. Punktacja będzie przyznawana w następujący
sposób:
a) za udzielony 36 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b) za udzielony 48 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) za udzielony 60 miesięczny (lub więcej) okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach kryteriów może otrzymać
odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów. Ilość punktów = %.
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp=C+G
3. Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów
(Lp).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 uPzp Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piłce”
Kod CPV4500 000-7 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe
45110000-1 – Przygotowanie terenu i roboty ziemne
45233200-1- Nawierzchnie poliuretanowe
45111291-4– Zagospodarowanie terenu
45342000-6 – Ogrodzenie terenu
45332300-5 – Instalacje kanalizacji deszczowej
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej, zagospodarowaniem terenu boiska wykonanie kanalizacji deszczowej boiska, obsługa geodezyjna

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany, przedmiar robót, SST. Zał nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 389631,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Część I
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto
spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Okres gwarancji (G) – waga 40 %
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max.
40 punktów
Wykonawca może wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji. Punktacja będzie przyznawana w następujący
sposób:
a) za udzielony 36 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b) za udzielony 48 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) za udzielony 60 miesięczny (lub więcej) okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach kryteriów może otrzymać
odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów. Ilość punktów = %.
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp=C+G
3. Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów
(Lp).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 uPzp Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko”
Kod CPV dla robót projektowych
451-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;
71 20 00 00-0 Usługi architektoniczne i podobne;
71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne;
71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu;
71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem;
71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;
Kod CPV dla robót budowlanych
45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem Zamówienia jest termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko.
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, wszystkich niezbędnych
czynności formalno-prawnych niezbędnych do prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa realizacji
inwestycji, oraz wykonanie w oparciu o przygotowany projekt robót budowlanych obejmujących:
- termomodernizację budynku hali sportowej tym m. in. docieplenie dachu, wymianę pokryć
dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, montaż
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowę schodów i pochylni zewnętrznych
- roboty budowlane dostosowujące budynek do obowiązujących przepisów ochrony p-poż i
ewakuacji, w tym wynikającym z postanowień o odstępstwie od obowiązujących przepisów w
tym zakresie wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej, jeśli takowe zostanie wydane (w przypadku gdy zakres i charakter robót
spowoduje konieczność dostosowania budynku w tym zakresie)
- wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zał nr 8

4.2.5.) Wartość części: 1429571,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Część I
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto
spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Okres gwarancji (G) – waga 40 %
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max.
40 punktów
Wykonawca może wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji. Punktacja będzie przyznawana w następujący
sposób:
a) za udzielony 36 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b) za udzielony 48 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) za udzielony 60 miesięczny (lub więcej) okres odpowiedzialności z tytułu terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach kryteriów może otrzymać
odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów. Ilość punktów = %.
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp=C+G
3. Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów
(Lp).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 uPzp Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. (część 1 i 2)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (część 3)

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla części 1 i 2
1.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto dla części 1 i 150 000,00 złotych brutto dla części 2; zał nr 5
- dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio
wykwalifikowanym personelem:
• kierownik budowy – wymagania:
osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. – warunek dotyczy każdej z części ( 1 i 2)

Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Przedłożenia Zamawiającemu, sporządzonego na załączniku do SWZ Nr 7 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dla części 3
1.1 Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej jednego zamówienia polegającego na przebudowaniu lub wybudowaniu obiektu mieszkalnego, urzędu, szkoły, przedszkola lub innego budynku użyteczności publicznej , o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 złotych brutto. Zał nr 5
Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Przedłożenia Zamawiającemu, sporządzonego na załączniku do SWZ Nr 7 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Osoby posiadające uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z wykazu musi wynikać dysponowanie:
1) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacje elektryczne;
3) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacje sanitarne;
4) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
5) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.
6)co najmniej jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

7)co najmniej jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

Przez „pełniła funkcję Projektanta” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; załącznik
nr4 do SWZ
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; załącznik nr4 do SWZ

2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

płatność (ze środków własnych Zamawiającego w formie zaliczki – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto) – w terminie 14 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Programu Inwestycji strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.