eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawsko › "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim M造nie i Pi販e oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie DrawskoOg這szenie z dnia 2023-01-17


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim M造nie i Pi販e oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Drawsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791075

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Powsta鎍闚 Wielkopolskich 121

1.5.2.) Miejscowo嗆: Drawsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-733

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672569128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminadrawsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim M造nie i Pi販e oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-101f3762-964e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00038111

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00022966/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim M造nie i Pi販e oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej Drawsku w Gminie Drawsko

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym post瘼owaniu
komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem
platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko za po鈔ednictwem formularza
„Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Wszelk korespondencj zwi您an z niniejszym post瘼owaniem, nale篡 przekazywa za
po鈔ednictwem platformy. Korespondencj uwa瘸 si za przekazan w terminie, je郵i dotrze do zamawiaj帷ego przed up造wem
wymaganego terminu. Ka盥a ze stron na 膨danie drugiej niezw這cznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomo軼i elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami s:
1) w zakresie dotycz帷ym przedmiotu zam闚ienia: Dariusz Bielawski, e-mail: komunalka@gminadrawsko.pl, tel. 67 2569128.
2) w zakresie dotycz帷ym zagadnie proceduralnych:
Dariusz Bielawski, e-mail: komunalka@gminadrawsko.pl tel 67 2569128
3. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko.
4. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami,
w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane by造 w formie elektronicznej za
po鈔ednictwem platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko. i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
5. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za
po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si
komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
6. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie
zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na
platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠
trafi do folderu SPAM.
8. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania
sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
6) Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
9. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
1) akceptuje warunki

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
Og這szenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zam闚ie Publicznych Og這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuj, 瞠:
1. Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest W鎩t Gminy Drawsko, ul. Powsta鎍闚 Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.
2. Administrator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mog si Pa雟two skontaktowa poprzez adres e-mail:
urzad@gminadrawsko.pl, we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwi您anych z przetwarzaniem danych.
3. Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, zawartych um闚 lub na podstawie
udzielonej zgody, w celu wype軟ienia obowi您k闚 prawnych ci捫帷ych na administratorze danych, wynikaj帷ych z zada gminy – w
oparciu o przepisy ustawy Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm. – dalej uPzp) oraz akt闚 wykonawczych
do uPzp, zwi您anych z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego i realizacji umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osob, kt鏎ej dane dotycz,
okre郵onym w tre軼i zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepis闚 prawa.
5. Pa雟twa dane osobowe b璠 przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wy陰cznie na podstawie obowi您uj帷ych
przepis闚 prawa.
6. Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokument闚, poczty elektronicznej, us逝g IT
oraz podmioty wspieraj帷e w 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn, organy w豉dzy publicznej oraz podmioty wykonuj帷e zadania
publiczne lub dzia豉j帷e na zlecenie organ闚 w豉dzy publicznej - w zakresie i w celach, kt鏎e wynikaj z przepis闚 powszechnie
obowi您uj帷ego prawa, inne podmioty, kt鏎e przetwarzaj dane osobowe na podstawie um闚 podpisanych z administratorem, oraz
podmioty, kt鏎e wyst徙i o informacje na podstawie ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej.
7. Nie podanie przez Pa雟two danych osobowych wy陰cza mo磧iwo嗆 realizacji cel闚 okre郵onych w pkt. 3.
8. Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 przez okres niezb璠ny do realizacji cel闚 okre郵onych w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres wynikaj帷y z obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy, t.j. 5 lat. W przypadku projekt闚 dofinansowanych z bud瞠tu Unii Europejskiej – okres
przetwarzania wynika b璠zie z zasad okre郵onych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno軼i wydatk闚 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, Funduszu Sp鎩no軼i oraz Programu Operacyjnego
Infrastruktura i 字odowisko na lata 2014-2020.
9. W odniesieniu do Pa雟twa danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, w tym nie b璠 profilowane.
10. W zawi您ku z przetwarzaniem Pa雟twa danych osobowych jeste軼ie Pa雟two uprawnieni do:
1) dost瘼u do swoich danych osobowych,
W przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u,
Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz wskazania dodatkowych informacji maj帷y na celu sprecyzowanie 膨dania,
w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
2) sprostowania swoich danych osobowych (skorzyst

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): wniesienia 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii
Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie
danych osobowych naruszy這by przepisy og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych.
11. Nie przys逝guje Pa雟twu prawo:
- do usuni璚ia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.
12. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa art. 18 ust. 1
rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK-ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.5.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 2869918,70 PLN

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 2869918 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim M造nie”
Kod CPV 4500 000-7 – Roboty rozbi鏎kowe i demonta穎we
45110000-1 – Przygotowanie terenu i roboty ziemne
45233200-1- Nawierzchnie poliuretanowe 45111291-4– Zagospodarowanie terenu
45310000-3 – O鈍ietlenie terenu
45332300-5 – Instalacje kanalizacji deszczowej
Zakres zam闚ienia obejmuje:
Roboty ziemne, Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej, roboty zwi您ane z
zagospodarowaniem terenu boiska, o鈍ietlenie terenu boiska, kanalizacji deszczowej boiska, obs逝ga geodezyjna
Szczeg馧owy opis zam闚ienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany, przedmiar rob鏒, SST. Za nr 10 do SWZ

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 1041715,83 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami
oceny ofert:
Cz窷 I
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczeg鏊nych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najni窺za brutto
spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
a) Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu
zam闚ienia.
2) Okres gwarancji (G) – waga 40 %
Zamawiaj帷y b璠zie przyznawa punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium Wykonawca mo瞠 otrzyma max.
40 punkt闚
Wykonawca mo瞠 wyd逝篡 termin odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji. Punktacja b璠zie przyznawana w nast瘼uj帷y
spos鏏:
a) za udzielony 36 miesi璚zny okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punkt闚,
b) za udzielony 48 miesi璚zny okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 punkt闚,
c) za udzielony 60 miesi璚zny (lub wi璚ej) okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 40 punkt闚.
Zamawiaj帷y nie b璠zie przyznawa punkt闚 cz窷ciowych. Oznacza to, 瞠 Wykonawca w ramach kryteri闚 mo瞠 otrzyma
odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punkt闚. Ilo嗆 punkt闚 = %.
Lp= liczba punkt闚 uzyskanych przez ofert
Lp=C+G
3. Spos鏏 oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powy瞠j kryteria oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do
dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o wyborze oferty zadecyduje najwi瘯sza liczba uzyskanych punkt闚
(Lp).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym
Og這szenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zam闚ie Publicznych Og這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i
zostanie uznana za najkorzystniejsz.
6. Zamawiaj帷y poprawi w ofercie:
1) oczywiste omy趾i pisarskie,
2) oczywiste omy趾i rachunkowe, z uwzgl璠nieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z dokumentami zam闚ienia, niepowoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty,
- niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.
7. W przypadku wyst徙ienia przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 255 uPzp Zamawiaj帷y uniewa積i post瘼owanie.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pi販e”
Kod CPV4500 000-7 – Roboty rozbi鏎kowe i demonta穎we
45110000-1 – Przygotowanie terenu i roboty ziemne
45233200-1- Nawierzchnie poliuretanowe
45111291-4– Zagospodarowanie terenu
45342000-6 – Ogrodzenie terenu
45332300-5 – Instalacje kanalizacji deszczowej
Zakres zam闚ienia obejmuje:
Roboty rozbi鏎kowe, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej, zagospodarowaniem terenu boiska wykonanie kanalizacji deszczowej boiska, obs逝ga geodezyjna

Szczeg馧owy opis zam闚ienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany, przedmiar rob鏒, SST. Za nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 389631,18 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodze

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami
oceny ofert:
Cz窷 I
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczeg鏊nych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najni窺za brutto
spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
a) Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu
zam闚ienia.
2) Okres gwarancji (G) – waga 40 %
Zamawiaj帷y b璠zie przyznawa punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium Wykonawca mo瞠 otrzyma max.
40 punkt闚
Wykonawca mo瞠 wyd逝篡 termin odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji. Punktacja b璠zie przyznawana w nast瘼uj帷y
spos鏏:
a) za udzielony 36 miesi璚zny okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punkt闚,
b) za udzielony 48 miesi璚zny okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 punkt闚,
c) za udzielony 60 miesi璚zny (lub wi璚ej) okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 40 punkt闚.
Zamawiaj帷y nie b璠zie przyznawa punkt闚 cz窷ciowych. Oznacza to, 瞠 Wykonawca w ramach kryteri闚 mo瞠 otrzyma
odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punkt闚. Ilo嗆 punkt闚 = %.
Lp= liczba punkt闚 uzyskanych przez ofert
Lp=C+G
3. Spos鏏 oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powy瞠j kryteria oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do
dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o wyborze oferty zadecyduje najwi瘯sza liczba uzyskanych punkt闚
(Lp).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym
Og這szenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zam闚ie Publicznych Og這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i
zostanie uznana za najkorzystniejsz.
6. Zamawiaj帷y poprawi w ofercie:
1) oczywiste omy趾i pisarskie,
2) oczywiste omy趾i rachunkowe, z uwzgl璠nieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z dokumentami zam闚ienia, niepowoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty,
- niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.
7. W przypadku wyst徙ienia przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 255 uPzp Zamawiaj帷y uniewa積i post瘼owanie.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

„Termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko”
Kod CPV dla rob鏒 projektowych
451-8 Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne i kontrolne;
71 20 00 00-0 Us逝gi architektoniczne i podobne;
71 30 00 00-1 Us逝gi in篡nieryjne;
71 40 00 00-2 Us逝gi architektoniczne dotycz帷e planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu;
71 50 00 00-3 Us逝gi zwi您ane z budownictwem;
71 60 00 00-4 Us逝gi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;
Kod CPV dla rob鏒 budowlanych
45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich
cz窷ci oraz roboty w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej
45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urz康ze wraz z obs逝g operatorsk do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz in篡nierii wodnej i l康owej
Zakres zam闚ienia obejmuje:
Przedmiotem Zam闚ienia jest termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko.
W ramach zam闚ienia przewiduje si wykonanie dokumentacji projektowej, wszystkich niezb璠nych
czynno軼i formalno-prawnych niezb璠nych do prawid這wej, zgodnej z przepisami prawa realizacji
inwestycji, oraz wykonanie w oparciu o przygotowany projekt rob鏒 budowlanych obejmuj帷ych:
- termomodernizacj budynku hali sportowej tym m. in. docieplenie dachu, wymian pokry
dachowych, przebudow komin闚, wymian stolarki okiennej, wymian o鈍ietlenia, monta
o鈍ietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudow schod闚 i pochylni zewn皻rznych
- roboty budowlane dostosowuj帷e budynek do obowi您uj帷ych przepis闚 ochrony p-po i
ewakuacji, w tym wynikaj帷ym z postanowie o odst瘼stwie od obowi您uj帷ych przepis闚 w
tym zakresie wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojew鏚zkiego Pa雟twowej
Stra篡 Po瘸rnej, je郵i takowe zostanie wydane (w przypadku gdy zakres i charakter rob鏒
spowoduje konieczno嗆 dostosowania budynku w tym zakresie)
- wykonanie innych niezb璠nych prac towarzysz帷ych.
Szczeg馧owy opis zam闚ienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-U篡tkowym za nr 8

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 1429571,69 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Us逝gi architektoniczne ipodobne

71300000-1 - Us逝gi in篡nieryjne

71400000-2 - Us逝gi architektoniczne dotycz帷e planowania przestrzennego izagospodarowania terenu

71500000-3 - Us逝gi zwi您ane zbudownictwem

71600000-4 - Us逝gi wzakresie testowania technicznego, analizy ikonsultacji technicznej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn iurz康ze wraz zobs逝g operatorsk do prowadzenia rob鏒 zzakresu budownictwa oraz in篡nierii wodnej il康owej

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami
oceny ofert:
Cz窷 I
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczeg鏊nych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najni窺za brutto
spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
a) Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu
zam闚ienia.
2) Okres gwarancji (G) – waga 40 %
Zamawiaj帷y b璠zie przyznawa punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium Wykonawca mo瞠 otrzyma max.
40 punkt闚
Wykonawca mo瞠 wyd逝篡 termin odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji. Punktacja b璠zie przyznawana w nast瘼uj帷y
spos鏏:
a) za udzielony 36 miesi璚zny okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punkt闚,
b) za udzielony 48 miesi璚zny okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 punkt闚,
c) za udzielony 60 miesi璚zny (lub wi璚ej) okres odpowiedzialno軼i z tytu逝 terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 40 punkt闚.
Zamawiaj帷y nie b璠zie przyznawa punkt闚 cz窷ciowych. Oznacza to, 瞠 Wykonawca w ramach kryteri闚 mo瞠 otrzyma
odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punkt闚. Ilo嗆 punkt闚 = %.
Lp= liczba punkt闚 uzyskanych przez ofert
Lp=C+G
3. Spos鏏 oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powy瞠j kryteria oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do
dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o wyborze oferty zadecyduje najwi瘯sza liczba uzyskanych punkt闚
(Lp).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym
Og這szenie nr 2022/BZP 00176002/01 z dnia 2022-05-25
2022-05-25 Biuletyn Zam闚ie Publicznych Og這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i
zostanie uznana za najkorzystniejsz.
6. Zamawiaj帷y poprawi w ofercie:
1) oczywiste omy趾i pisarskie,
2) oczywiste omy趾i rachunkowe, z uwzgl璠nieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z dokumentami zam闚ienia, niepowoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty,
- niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.
7. W przypadku wyst徙ienia przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 255 uPzp Zamawiaj帷y uniewa積i post瘼owanie.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w punkcie 5 niniejszego rozdzia逝, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie. (cz窷 1 i 2)
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, i posiada 鈔odki
finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie mniejszej ni 1.000.000,00 z. (cz窷 3)

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Dla cz窷ci 1 i 2
1.1 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy co najmniej jedn co najmniej 1 robot budowlan polegaj帷e na budowie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej o warto軼i co najmniej 400 000,00 z這tych brutto dla cz窷ci 1 i 150 000,00 z這tych brutto dla cz窷ci 2; za nr 5
- dysponuje lub b璠zie dysponowa na czas realizacji zam闚ienia odpowiednio
wykwalifikowanym personelem:
• kierownik budowy – wymagania:
osob posiadaj帷a uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej okre郵one przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granic, uznane w Polsce na podstawie przepis闚 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej. – warunek dotyczy ka盥ej z cz窷ci ( 1 i 2)

Przedmiotowe zam闚ienie winno zosta uko鎍zone w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
1.2. Przed這瞠nia Zamawiaj帷emu, sporz康zonego na za陰czniku do SWZ Nr 7 wykazu os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dla cz窷ci 3
1.1 Wykonawca musi wykaza, 瞠 posiada do鈍iadczenie w postaci wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej jednego zam闚ienia polegaj帷ego na przebudowaniu lub wybudowaniu obiektu mieszkalnego, urz璠u, szko造, przedszkola lub innego budynku u篡teczno軼i publicznej , o warto軼i nie mniejszej ni 600.000,00 z這tych brutto. Za nr 5
Przedmiotowe zam闚ienie winno zosta uko鎍zone w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
1.2. Przed這瞠nia Zamawiaj帷emu, sporz康zonego na za陰czniku do SWZ Nr 7 wykazu os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g projektowych, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Osoby posiadaj帷e uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi okre郵one przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granic, uznane w Polsce na podstawie przepis闚 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej.

Z wykazu musi wynika dysponowanie:
1) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i posiada do鈍iadczenie, wykszta販enie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej;
2) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i posiada do鈍iadczenie, wykszta販enie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalno軼i instalacje elektryczne;
3) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i posiada do鈍iadczenie, wykszta販enie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalno軼i instalacje sanitarne;
4) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i posiada do鈍iadczenie, wykszta販enie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze;
5) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i posiada do鈍iadczenie, wykszta販enie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i architektonicznej.
6)co najmniej jedn osob - projektantem posiadaj帷ym uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom,

7)co najmniej jedn osob - projektantem posiadaj帷ym uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, a w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom.

Przez „pe軟i豉 funkcj Projektanta” nale篡 rozumie pe軟ienie funkcji projektanta w my郵 art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).

3. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n
ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej
grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej; za陰cznik
nr4 do SWZ
2) Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowi您any jest na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o
spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2
do SWZ;
2. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt 1 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej; za陰cznik nr4 do SWZ

2) Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

p豉tno嗆 (ze 鈔odk闚 w豉snych Zamawiaj帷ego w formie zaliczki – w wysoko軼i 5% wynagrodzenia brutto) – w terminie 14 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie. 3.Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ. 4.Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zadanie dofinansowane ze 鈔odk闚 Rz康owego Funduszu Polski ζd:Programu Inwestycji strategicznych

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.