eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawsko › "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie DrawskoOgłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drawsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 121

1.5.2.) Miejscowość: Drawsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-733

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672569128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadrawsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101f3762-964e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022966/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej Drawsku w Gminie Drawsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038111

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK-ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2869918,70 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2869918 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie”
Kod CPV 4500 000-7 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe
45110000-1 – Przygotowanie terenu i roboty ziemne
45233200-1- Nawierzchnie poliuretanowe 45111291-4– Zagospodarowanie terenu
45310000-3 – Oświetlenie terenu
45332300-5 – Instalacje kanalizacji deszczowej
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty ziemne, Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej, roboty związane z
zagospodarowaniem terenu boiska, oświetlenie terenu boiska, kanalizacji deszczowej boiska, obsługa geodezyjna
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany, przedmiar robót, SST. Zał nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 1041715,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piłce”
Kod CPV4500 000-7 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe
45110000-1 – Przygotowanie terenu i roboty ziemne
45233200-1- Nawierzchnie poliuretanowe
45111291-4– Zagospodarowanie terenu
45342000-6 – Ogrodzenie terenu
45332300-5 – Instalacje kanalizacji deszczowej
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej, zagospodarowaniem terenu boiska wykonanie kanalizacji deszczowej boiska, obsługa geodezyjna

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:
- projekt budowlany, przedmiar robót, SST. Zał nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 389631,18 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko”
Kod CPV dla robót projektowych
451-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;
71 20 00 00-0 Usługi architektoniczne i podobne;
71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne;
71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu;
71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem;
71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;
Kod CPV dla robót budowlanych
45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem Zamówienia jest termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko.
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, wszystkich niezbędnych
czynności formalno-prawnych niezbędnych do prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa realizacji
inwestycji, oraz wykonanie w oparciu o przygotowany projekt robót budowlanych obejmujących:
- termomodernizację budynku hali sportowej tym m. in. docieplenie dachu, wymianę pokryć
dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, montaż
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowę schodów i pochylni zewnętrznych
- roboty budowlane dostosowujące budynek do obowiązujących przepisów ochrony p-poż i
ewakuacji, w tym wynikającym z postanowień o odstępstwie od obowiązujących przepisów w
tym zakresie wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej, jeśli takowe zostanie wydane (w przypadku gdy zakres i charakter robót
spowoduje konieczność dostosowania budynku w tym zakresie)
- wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zał nr 8

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.5.5.) Wartość części: 1429571,69 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1148510,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1646126,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1148510,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gartenbruk sc Tomasz Grzegorek, Krzysztof Grzegorek Lubiewo 6 66-530 Drezdenko

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gartenbruk Tomasz Grzegorek Lubiewo 6 66-530 DrezdenkoHydro-Elektro Krzysztof Grzegorek Łokacz Wielki 34 64-761 Krzyż Wlkp.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2810085992

7.3.3) Ulica: Lubiewo 6

7.3.4) Miejscowość: Lubiewo

7.3.5) Kod pocztowy: 66-530

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1148510,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 458601,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 798791,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 458601,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gartenbruk sc Tomasz Grzegorek, Krzysztof Grzegorek Lubiewo 6 66 530 Drezdenko

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gartenbruk Tomasz Grzegorek Lubiewo 6 66-530 DrezdenkoHydro-Elektro Krzysztof Grzegorek Łokacz Wielki 34 64-761 Krzyż Wlkp.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 2 810085992

7.3.3) Ulica: Lubiewo 6

7.3.4) Miejscowość: Lubiewo

7.3.5) Kod pocztowy: 66-530

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 458601,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1234747,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1826550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1234747,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARBUD Mirosław Pokrzywka Sarbka 19A, 64-705 Sarbka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631909249

7.3.3) Ulica: Sarbka 19A

7.3.4) Miejscowość: Sarbka

7.3.5) Kod pocztowy: 64-705

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1234747,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.