eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA DROGACH GMINNYCH, GMINY JAROSŁAWOgłoszenie z dnia 2021-04-21


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037832 z dnia 2021-04-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA DROGACH GMINNYCH, GMINY JAROSŁAW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jarosław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekarska 5

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 624 86 10

1.5.8.) Numer faksu: 16 624 86 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ug.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaroslaw.samorzad.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA DROGACH GMINNYCH, GMINY JAROSŁAW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adcc7d45-a2d7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010571/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw do konkretnego wykonawcy. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).20.12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 30.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław30.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@jaroslaw.itl.pl, telefonicznie pod numerem: 16 624 86 33, listownie na adres Urzędu Gminy Jarosław, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu30.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych, Gminy Jarosław”. prowadzonym w trybie podstawowym 30.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp, 30.1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,30.1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,30.1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,30.1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;30.1.9. Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;30.1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 30.1.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych, Gminy Jarosław - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu grysów i asfaltu (emulsja + kruszywo) mechanicznie (remonter) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi 2422 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi (wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumu skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zależności. od gł. uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko w tym:12.1.1. Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - północ - drogi gminne w miejscowości: Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Kostków, Leżachów Osada 12.1.2. Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - wschód - drogi gminne w miejscowości: Zgoda, Sobiecin, Koniaczów, Surochów, Makowisko12.1.3. Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - południe - drogi gminne w miejscowości: Morawsko, Munina, Tuczempy12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 10 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 8 do SWZ.12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegać one będą na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni utwardzonych/ulepszonych dróg gminnych na terenie gminy Jarosław w zakresie do 40 % ilości podanej w zamówieniu podstawowym. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczeniu całkowitej wartości zamówienia. Ewentualne zamówienia udzielone zostaną na podobnych warunkach umownych jak zamówienie podstawowe. Cena negocjowana będzie w oparciu o aktualny poziom cen rynkowych. Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.Roboty podobne dla robót drogowych będących przedmiotem postępowania przetargowego polegać będą na wykonaniu prac drogowych dotyczących m.in. - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi, wycięcie uszkodzonych miejsc, rozdzielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń- ubytków, wraz z oczyszczeniem miejsc z kurzu, zanieczyszczeń oraz odstających i wykruszających się wyboi.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Okres gwarancji/ rękojmi 40% Razem 100%24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. CENA – 60%Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%Cena oferty badanejOferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.24.3. OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 18 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 18 miesięcy jego oferta zostanie odrzuconaOferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi może uzyskać od 0 do 40 pkt, przy czym oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma max 40 pkt. Pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:Wartość punktowa = Rk Tn / TmaxRk - waga kryteriumTn - termin gwarancji oferowany w aktualnie ocenianej ofercieTmax -największa liczba punktów osiągnięta przez którąkolwiek z ofert w ramachZamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 18 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 18 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów bez poddawania porównywaniu z innymi ofertami. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 36 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40) Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formułyP = PC + Gn Gdzie:PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,Gn – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI”Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.24.4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.24.4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.24.4.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.4.2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.24.4.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.24.4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.24.4.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej : Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:a) do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym, w szczególności podstawowymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj; koparko-ładowarka, remonter.16. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 (obligatoryjne) oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 (fakultatywne) 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:a) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych przeznaczonego do robót objętych przedmiotem zamówienia dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta zawiera:1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ,3. OŚWIADZCENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)4. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 SWZ Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy). 8. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zakres zmian dotycz m.in. zmiany:Wynagrodzenia określone w umowy, Terminu umowy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym czasie.Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia, okoliczności związanych z wpływem COVID-19 na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest wysoce prawdopodobne, że wystąpi. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy;b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego;c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego; e) wystąpienia robót dodatkowych. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny wniosek do drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Tajemnica przedsiębiorstwa:Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1320).a) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających m.in. na pracach fizycznych związanych z wykonywaniem robót budowlanych objętych zamówieniem
2021-04-21 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.