eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanka Wielka › Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polance Wielkiej w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POLANCE WIELKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367993844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 14

1.5.2.) Miejscowość: Polanka Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-607

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 84 88 800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatprzedszkole1@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolepolanka.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.przedszkolepolanka.edu.pl/; https://bip.malopolska.pl/zsppolankawielka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Polance Wielkiej w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9015e6bd-3266-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00037701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280298/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 1/11/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 289977,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 47444,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 29746,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 43770,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 33384,70 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.5.5.) Wartość części: 46250,95 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 29428,40 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. z podziałem na części:
Część I Warzywa i Owoce
Część II Mięso drobiowe i wyroby
Część III Produkty mleczarskie
Część IV Mrożonki i produkty przetworzone
Część V Produkty spożywcze
Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze
Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo-cenowych przez cały okres trwania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, które wynikają ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce. Podane ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw, albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 35312,8 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39990,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45101,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39990,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Wielobranżową „Sużyw” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5521003110

7.3.3) Ulica: Nad Skawą 4

7.3.4) Miejscowość: Sucha Beskidzka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42013,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31315,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31315,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31315,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSA EXPORT Sp. z o.o. – Zakład Rozbioru Drobiu i Hurtownia Wędlin RĄBA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343561687

7.3.3) Ulica: Elektoralna 13/121

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-137

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32880,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53980,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnią Mleczarską w Wieprzu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5510006719

7.3.3) Ulica: Beskidzka

7.3.4) Miejscowość: 29

7.3.5) Kod pocztowy: 32-122

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56719,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34341,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41015,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34341,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Chłodnie Europejskie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252272273

7.3.3) Ulica: Fabryczna 14

7.3.4) Miejscowość: Sławków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-260

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36058,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44759,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48444,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44759,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lód Pol MK Wisła Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5511698398

7.3.3) Ulica: Wałowa 30

7.3.4) Miejscowość: Wadowice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48350,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29962,6 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29962,6 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29962,6 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Robert Tyran

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5491241016

7.3.3) Ulica: Długa 77

7.3.4) Miejscowość: Polanka Wielka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-607

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31463,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.