eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlińsk › " Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance "Ogłoszenie z dnia 2024-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„ Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jedlanka ul. Kasztanowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Jedlińsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483213026

1.5.8.) Numer faksu: 483213026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@jedlankadps.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlankadps.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab345cc4-8ac5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab345cc4-8ac5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00037645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00265932/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance "

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513816

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.A.271.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 191476,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 235515,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 235515,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 235515,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CONNECTIA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213890978

7.3.3) Ulica: STĘPIŃSKA 22/30

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-793

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) EL-Len Szymon Pochylski - Kierowanie robotami budowlanym
2) Netanex Sp. z o.o. - Wykonanie okablowania strukturalnego

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 235515,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.