eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Dostawa mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury do placówek oświatowych Powiatu PolickiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury do placówek oświatowych Powiatu Polickiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Policach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811762713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tanowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914328100

1.5.8.) Numer faksu: 913178900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@policki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e29dcbe8-5373-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury do placówek oświatowych Powiatu Polickiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e29dcbe8-5373-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022271/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406186/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EK.272.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 136125,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Dostawa mebli i wyposażenia do szkolnych pomieszczeń.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki zróżnicowanych elementów wyposażenia budynków poszczególnych szkół i placówek, w tym mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury w celu zwiększenia ich dostępności i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz ich otoczenia.
Szczegółowy opis mebli i wyposażenia oraz sposób realizacji zamówienia, w tym placówkę będącą odbiorcą zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

33192140-5 - Kozetki psychiatryczne

39511100-8 - Koce

39516120-9 - Poduszki

39143112-4 - Materace

4.5.5.) Wartość części: 56320,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Dostawa i montaż żaluzji i plis okiennych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki zróżnicowanych elementów wyposażenia budynków poszczególnych szkół i placówek, w tym mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury w celu zwiększenia ich dostępności i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz ich otoczenia.
Przedmiotem zamówienia jest również montaż przedmiotu dostawy.
Szczegółowy opis mebli i wyposażenia oraz sposób realizacji zamówienia, w tym placówkę będącą odbiorcą zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44115700-6 - Rolety zewnętrzne

4.5.5.) Wartość części: 42997,37 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki zróżnicowanych elementów wyposażenia budynków poszczególnych szkół i placówek, w tym mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury w celu zwiększenia ich dostępności i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz ich otoczenia.
Przedmiotem zamówienia jest również montaż przedmiotu dostawy.
Szczegółowy opis mebli i wyposażenia oraz sposób realizacji zamówienia, w tym placówkę będącą odbiorcą zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 33925,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Dostawa zewnętrznych elementów architektury.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki zróżnicowanych elementów wyposażenia budynków poszczególnych szkół i placówek, w tym mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury w celu zwiększenia ich dostępności i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz ich otoczenia.
Szczegółowy opis mebli i wyposażenia oraz sposób realizacji zamówienia, w tym placówkę będącą odbiorcą zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151100-6 - Stojaki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

4.5.5.) Wartość części: 2882,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37072,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224684,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42547,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rolis Wojciech Mańkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 320975892

7.3.3) Ulica: Witkiewicza 49/u8

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-124

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42547,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.