eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Świadczenie usług ekspertów / konsultantów w ramach projektu pn. "CUS DLA WSZYSTKICH" (II)Ogłoszenie z dnia 2022-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ekspertów / konsultantów w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie

1.3.) Oddział zamawiającego: GOPS w Górnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290755647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górno

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gopsgorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gopsgorno.naszops.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ekspertów / konsultantów w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-009eb0ca-4bbb-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00261841/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ekspertów / konsultantów w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

POWR.02.08.00-00-0093/20 pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279103/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.CUS.26.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część nr I – Ekspert ds. OSL (384 godziny)
2.1.1 Świadczenie usługi eksperta ds. OSL będzie obejmowało:
a) Doradztwo indywidualne i grupowe dot. metody organizowania społeczności lokalnej,
b) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu ds. usług społecznych,
Współpraca przy opracowaniu dokumentacji dot. CUS w tym m.in.: Planu organizowania
społeczności lokalnej oraz Planu Wdrażania CUS,
d) Współpraca przy prowadzeniu niezbędnych analiz dot. organizowania społeczności lokalnej w
Gminie Górno, dot. projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”,
e) Współpraca z Organizatorem Społeczności Lokalnej.
2.1.2 Osoba, która będzie pełniła rolę eksperta ds. OSL powinna posiadać następujące
kompetencje:
a) doświadczenie w pracy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
b) umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i
podmiotami,
c) umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, d) wiedzę ekspercką z zakresu organizowania społeczności lokalnej;
e) wiedzę z zakresu organizacji akcji społecznościowych przy współpracy z podmiotami ekonomii
społecznej i innymi organizacjami oraz instytucjami;
f) umiejętność budowy sieci partnerstwa lokalnych;
g) znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy
Górno,
h) znajomość ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych (Dz. U. 2019, poz. 1818),

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85321000-5 - Administracyjne usługi społeczne

85322000-2 - Program działań na rzecz gmin

4.5.5.) Wartość części: 57600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2 Część nr II – Konsultant / Ekspert ds. usług społecznych (384 godzin)
2.2.1. Świadczenie usługi eksperta ds. usług społecznych będzie obejmowało:
a) Doradztwo indywidualne i grupowe dot. usług społecznych, w szczególności w zakresie
rozbudowy i koordynacji usług społecznych w CUS,
b) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu ds. usług społecznych,
c) Współpraca przy opracowaniu dokumentacji dot. CUS w tym m.in.: Planu Wdrażania CUS,
Programu Usług Społecznych,
d) Współpraca w prowadzeniu niezbędnych analiz dot. usług społecznych w Gminie Górno, dot.
projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”
2.2.2. Osoba, która będzie pełniła rolę eksperta ds. usług społecznych powinna posiadać
następujące kompetencje:
a) doświadczenie w pracy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
b) umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i
podmiotami,
c) umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
d) wiedzę ekspercką z zakresu usług społecznych i polityki społecznej,
e) wiedzę ekspercką z zakresu ekonomii społecznej i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej,
f) znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Górno,
g) znajomość ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych (Dz. U. 2019, poz. 1818),
h) znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych jednostek
samorządu terytorialnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85321000-5 - Administracyjne usługi społeczne

85322000-2 - Program działań na rzecz gmin

4.5.5.) Wartość części: 57600 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.3 Część nr III – Ekspert ds. monitorowania (324 godzin)
2.3.1 Świadczenie usługi eksperta ds. monitorowania będzie obejmowało:
a) Doradztwo indywidualne i grupowe dot. monitorowania przebiegu testowania CUS
b) Opracowanie planu i sposobów monitorowania usług społecznych świadczonych w CUS
c) Opracowanie narzędzi do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS
d) Współpraca przy opracowaniu dokumentacji dot. CUS w tym m.in.: Planu Wdrażania CUS,
Programu Usług Społecznych
e) Prowadzenie niezbędnych analiz dot. usług społecznych w Gminie Górno, dot. projektu pn.
„CUS DLA WSZYSTKICH”
f) Opracowywanie wniosków z monitoringu przebiegu testowania CUS
g) Współpraca w dostarczaniu danych na potrzeby ewaluacji, która będzie realizowana poza
projektem
2.3.2 Osoba, która będzie pełniła rolę eksperta ds. monitorowania powinna posiadać
następujące kompetencje:
a) wiedzę ekspercką z zakresu monitorowania i ewaluacji
b) wiedzę z zakresu usług społecznych i ekonomii społecznej
c) umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i
podmiotami,
d) znajomość ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019, poz. 1818).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85321000-5 - Administracyjne usługi społeczne

85322000-2 - Program działań na rzecz gmin

4.5.5.) Wartość części: 48600 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIGARAT Jacek Gralczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 769-111-05-38

7.3.3) Ulica: Domiechowice

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Górak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: -

7.3.3) Ulica: E. Plater

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-111

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu z uwagi na brak złożenia oferty w postępowaniu w części III, Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.