eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w WitkowieOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f2a5d6b-9590-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029231/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo, zgodnie z pkt 12 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, zgodnie z pkt 12 i 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie, w dwóch zadaniach:
Zadanie nr 1: Modernizacja stacji uzdatniania wody,
Zadanie nr 2: Modernizacja centralnej przepompowni ścieków w Witkowie.
Przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przy pomocy Programów Funkcjonalno – użytkowych – odrębnych dla każdego zadania.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zakres zadania podzielony został na 2 etapy:
Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja musi być zgodna z programem funkcjonalno-użytkowym i wymaganiami Zamawiającego.
Etap 2: wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przyjętym bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kompetencje personelu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
- jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji/budowy/przebudowy/rozbudowy stacji uzdatniania wody, o wydajności min. 100 m3/h,
- jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji/budowy/przebudowy/rozbudowy przepompowni ścieków o wydajności łącznej pomp min. 100 m3/h,
- jednej roboty budowlanej polegającej na modernizacji/budowie/przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania wody, o wydajności min. 100 m3/h,
- jednej roboty budowlanej polegającej na modernizacji/budowie/przebudowie/ rozbudowie przepompowni ścieków o wydajności łącznej pomp min. 100 m3/h,
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.
b) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanej przez nich czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania tymi osobami:
- projektantem uprawnionym do wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnym.
- projektantem uprawnionym do wykonywania dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej.
- projektantem uprawnionym do wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej.
- kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi.
- kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnymi.
- kierownikiem robót z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnymi.

UWAGA
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji i podania mniejszej liczby ww. osób
w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą/ami, która/e posiada/ją kilka lub wszystkie wyżej wymagane uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem oraz zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ (dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularze 3.1. i 3.2);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (formularz 3.3), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 i 10.6 SWZ (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.4 SWZ (dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych);
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (dotyczy także poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania;
8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w ppkt. 7 powyżej;
9) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych: 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wadium opisano w pkt 13 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2) SWZ składane jest w zakresie, w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
6. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.4 SWZ (dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku: podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.
8. 6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót ze względu na:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych–o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)
d) konieczność wykonania robót dodatkowych,
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego, o ile nie nastąpiło ono z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
b) przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;
c) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego;
d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3) w przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
4) inne przyczyny zewnętrzne trwające dłużej niż 5 dni roboczych niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
b) protesty mieszkańców;
c) przedłużenie się terminów dostawy materiałów budowlanych;
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
e) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci;
5) zmiany określone w pkt 2) do 4) i 9), które mają wpływ na zmianę terminu wykonania umowy.
6) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że wartość dokonanych zmniejszeń nie przekroczy łącznie 40% wartości pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego;
7) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
cd. w Inf. dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. war. zm. umowy:
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT).
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT).
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
- zmianę wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt b-d opisano szczegółowo w § 19 umowy.
9) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SWZ,
c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,
e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,
g) do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić wynagrodzenie, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu, zaakceptowanego przez zamawiającego,
h) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
i) konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych,
j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.
l) sytuacji określonych w punkcie 1, które mają wpływ na zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
10) Wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy.
11) Wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19 oraz toczącą się wojną na Ukrainie mające wpływ na należyte wykonanie umowy.
2. Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest uzależnione od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ...
cd. w TOMIE II.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.