eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołowsko › Remont dachu pawilonu nr I w Sanatorium Uzdrowiskowym "Azalia" w Szczawnie-Zdroju



Ogłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dachu pawilonu nr I w Sanatorium Uzdrowiskowym „Azalia” w Szczawnie-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890314440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa, 3

1.5.2.) Miejscowość: Sokołowsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-351

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sanatoria-dolnoslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu pawilonu nr I w Sanatorium Uzdrowiskowym „Azalia” w Szczawnie-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbf87270-5c3c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433501/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/51/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1311407,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu dachu pawilonu nr I w Sanatorium Uzdrowiskowym „Azalia” w Szczawnie - Zdroju, zgodnie z poniższą dokumentacją:
a) PB – Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Azalia”, ul. Ofiar Katynia 3/5, 58-310 Szczawno –Zdrój ( dz. nr 472, 469, obr. Szczawno - Zdrój),
b) Decyzja Starosty Wałbrzyskiego Nr 728/2014 z dnia 27.10.2014r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
c) Decyzja Nr 435/2020 z dnia 07.04.2020r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu,
d) Przedmiar robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1252565,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1702921,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1252565,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Renobud 1 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 611 10 14 468

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 3-4

7.3.4) Miejscowość: Jelenia Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-570

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1252565,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.