eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 44 366 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminajaslo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95beffd3-95ac-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95beffd3-95ac-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00035952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053870/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540413

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2500000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 322091,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 325122,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 322091,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016298263

7.3.3) Ulica: Puławska 15

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-515

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 322091,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2027-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.