eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Usługa polegająca na produkcji wystawy multimedialnej pt. "Proces" zrealizowanej w technice filmowej z elementami animacji 2D, wraz z jej realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby wystawy (..)Ogłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na produkcji wystawy multimedialnej pt. „Proces” zrealizowanej w technice filmowej z elementami animacji 2D, wraz z jej realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby wystawy (..)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365451850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 4

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumpileckich.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumpileckich.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na produkcji wystawy multimedialnej pt. „Proces” zrealizowanej w technice filmowej z elementami animacji 2D, wraz z jej realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby wystawy (..)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f82a6f7-7df3-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=107&zoom=142

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, Formularza do komunikacji, Listy wszystkich postępowań.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje Szczegółowe informacje przedstawione są w § 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 w Ostrów Mazowiecka.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) pod adresem: ul. Warszawska 4, 00-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez e-mail: iod@muzeumpileckich.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust.1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2022.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na produkcji wystawy multimedialnej pt. „Proces” zrealizowanej w technice filmowej z elementami animacji 2D, wraz z jej realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby wystawy stałej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ oraz Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92111000-2 - Usługi produkcji filmów kinowych i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki

4.3.6.) Waga: 70

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określa następujące warunki udziału:
a) Doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej:
1) jedno (1) zamówienie polegające na opracowaniu treatmentu reżyserskiego, produkcji i postprodukcji filmu fabularnego lub fabularyzowanego filmu dokumentalnego lub filmu dokumentalnego o tematyce historycznej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.
2) jedno (1) zamówienie polegające na opracowaniu treatmentu reżyserskiego, produkcji i postprodukcji filmu fabularnego lub fabularyzowanego filmu dokumentalnego lub filmu dokumentalnego o tematyce historycznej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
b.1 Wymagania dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia pełniących funkcję reżysera:
Reżyser posiadający wykształcenie wyższe na kierunku Reżyseria lub Reżyseria filmowa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie jako reżyser filmowy, z uwzględnieniem realizacji produkcji filmów fabularnych lub fabularyzowanych filmów dokumentalnych lub filmów dokumentalnych, w tym o tematyce historycznej,
b.2 Wymagania dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia pełniących funkcję reżysera dźwięku:
Reżyser dźwięku posiadający wykształcenie wyższe na kierunku Reżyseria dźwięku oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie jako reżyser dźwięku przy produkcjach filmowych/radiowych lub nagraniach audio (np. audycje, reportaże, inne opracowania dźwiękowe, audiobooki, słuchowiska, koncerty).
b.3 Wymagania dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia pełniących funkcję operatora filmowego:
Operator filmowy posiadający wykształcenie wyższe na kierunku Realizacja obrazu filmowego oraz posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie jako operator filmowy przy realizacji produkcji filmów fabularnych lub fabularyzowanych filmów dokumentalnych lub filmów dokumentalnych, w tym o tematyce historycznej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał inne osoby do pełnienia funkcji reżysera, reżysera dźwięku i operatora filmowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odnośnie warunku wskazanego w § 14 ust. 1 pkt 4) lit a SWZ – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach podmiotowych, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SWZ,
2) odnośnie warunku wskazanego w § 14 ust. 1 pkt 4) lit b SWZ – wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu przedmiotowego środka dowodowego – próbki w postaci „treatmentu reżysera obrazu oraz treatmentu reżysera dźwięku” oraz „prezentacji multimedialnej”, zwanych dalej „Próbką”, który będzie służyć potwierdzeniu zgodności oferowanej usługi z wymaganiami i cechami określonymi w opisie kryterium oceny ofert pod nazwą „Jakość próbki” przedstawionym w § 18 ust. 2 SWZ. Próbka stanowi przedmiotowy środek dowodowy w postępowaniu i na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlega uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy,
2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3) niewykonania części prac przez Wykonawcę;
4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
6) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku gdy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i charakterze:
1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6-7;
2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), pkt 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy, pkt 5 (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto Umowy), pkt 7 - 9 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych).
3) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym), pkt 2 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z zasad wiedzy technicznej), pkt 5 (zmiana zakresu prac związana z wprowadzeniem odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych bądź zmiany stanu prawnego), pkt 6 - 9 (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), pkt 7 (zmniejszenie zakresu zamówienia o prace niewykonane lub zwiększenie zakresu zamówienia o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
4) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-02 17:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-02 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.