eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw oraz piaskownic na terenie Gminy Opole w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw oraz piaskownic na terenie Gminy Opole w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 161555210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ozimska 19

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-057

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774461183

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzlk@mzlk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzlk-opole.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, terenami mieszkaniowymi, administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw oraz piaskownic na terenie Gminy Opole w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e1ac612-4711-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001504/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nakompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw oraz piaskownic na terenie Gminy Opole w 2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272491/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZLK.2420.53.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 257187,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zwanych dalej „obiektami” na terenie Gminy Opole, tj. usługi związane z przeglądami, naprawami i konserwacjami urządzeń, zainstalowanych na terenie Gminy Opole, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1a SWZ. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy rozbudowę obiektów o nowe urządzenia do 1/5 ilości urządzeń już istniejących

4.5.3.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 210819,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje jednorazową wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw zgodnie z wykazem piaskownic, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ, w szczególności:
a) oczyszczenie piaskownic i terenu wokół piaskownic ze starego piasku,
b) wywóz wybranego piasku wraz z kosztami jego utylizacji,
c) dowóz świeżego piasku przeznaczony do stosowania w piaskownicach i placach zabaw, tj. spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-EN 1176-1:2009 w zakresie jego granulacji i uzupełnienie do odpowiedniego poziomu,
d) uporządkowanie terenu po dokonaniu wymiany piasku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14211000-3 - Piasek

4.5.5.) Wartość części: 46368,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215008,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 215008,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215008,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DELTA CERT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133701898

7.3.3) Ulica: POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH 29C/7

7.3.4) Miejscowość: RZESZÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 35-606

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215008,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60427,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60427,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60427,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Delta Cert Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-37-01-898

7.3.3) Ulica: POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH 29C/7

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-606

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60427,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.