eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy ŚwilczaOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 8670135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03a98828-efd0-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130141/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGI.271.22.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
1) roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach w zakresie:
a) malowanie elewacji północnej i zachodniej,
b) roboty remontowe jadalni,
c) przebudowa instalacji kanalizacyjnej;
Roboty remontowe jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach wykonywane są
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Mrowli w zakresie:
a) malowanie elewacji etap II,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) wymiana drzwi wewnętrznych,
e) izolacja ściany zewnętrznej,
f) kratki ściekowe,
g) wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy,
h) uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej,
i) wymiana posadzek w pomieszczeniach,
j) remont ścian i sufitów;
3) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:
a) korytarze i sanitariaty parter,
b) korytarze i sanitariaty I piętro,
c) korytarze i sanitariaty II piętro,
d) pomieszczenia na III piętrze,
e) klatka schodowa południowa,
f) malowanie części elewacji północnej;
4) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Trzcianie:
a) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Trzcianie w zakresie:
- stolarka drzwiowa,
-posadzki z wykładziny z PCV w sekretariacie,
- roboty malarskie i towarzyszące,
- wymiana opraw oświetleniowych w sekretariacie;
b) remont jadalni w Trzcianie w zakresie:
- stolarka drzwiowa,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- demontaż przewodów wentylacji mechanicznej,
- obudowa rur,
- szpachlowanie i malowanie,
- wymiana umywalek,
- osłony grzejnikowe,
- rolety okienne;
Roboty remontowe jadalni w Szkole Podstawowej w Trzcianie wykonywane są
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
5) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:
a) toaleta przy sali gimnastycznej,
b) wymiana drzwi sali technicznej i muzycznej,
c) remont schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym,
d) remont klatki schodowej przedszkola,
e) remont pomieszczeń niskiego parteru – instalacje elektryczne,
f) remont pomieszczeń niskiego parteru – instalacje sanitarne,
g) remont pomieszczeń niskiego parteru – roboty budowlane;
6) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie:
a) stolarka drzwiowa,
b) wiatrołap i klatka schodowa byłego gimnazjum,
c) korytarze byłego gimnazjum;
7) roboty remontowe w Przedszkolu w Świlczy w zakresie:
a) stolarka drzwiowa,
b) malowanie klatki schodowej i 2 pomieszczeń,
c) remont pokrycia daszków nad wejściami.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 809643,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 882372,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 809643,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ACORDI Dominik Ziobro

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191662287

7.3.3) Ulica: ul. Budziwojska 36

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-317

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 809643,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.