eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brześć Kujawski › Dostawa ciągnika kołowego wraz z dodatkowym wyposażeniem i osprzętem (ładowacz czołowy, przyczepa)



Ogłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa ciągnika kołowego wraz z dodatkowym wyposażeniem i osprzętem (ładowacz czołowy, przyczepa)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542316310

1.5.8.) Numer faksu: 542316324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciągnika kołowego wraz z dodatkowym wyposażeniem i osprzętem (ładowacz czołowy, przyczepa)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a7157b4-6242-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000983/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa ciągnika kołowego wraz dodatkowym wyposażeniem i osprzętem (ładowacz czołowy, przyczepa)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324659/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.II.271.46.2021.KO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 249000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego ciągnika kołowego wraz z dodatkowym wyposażeniem i osprzętem (ładowacz czołowy, przyczepa) w ramach realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski".
1.Ciągnik kołowy:
Parametry podstawowe:
- silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy emisji spalin
- silnik o mocy min. 110 KM
- skrzynia przekładniowa zsynchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym
- napęd na 4 koła z możliwością włączania lub wyłączania z kabiny kierowcy.
Parametry szczegółowe:
- rok produkcji: nie wcześniej niż 2021
- fabrycznie nowy
- wyposażony w kabinę
- pojemność skokowa silnika min. 3,4 dm3
- wspomaganie układu kierownicy
- wydatek hydrauliki min 75 l/min
- udźwig podnośnika min. 4000 kg
- WOM tylny min 2 prędkości
- rewers elektrohydrauliczny
- zaczep do ciągnionej przyczepy automatyczny oraz zaczep dolny rolniczy
- klimatyzowana kabina
- radio
- siedzenie pasażera
- instalacja pneumatyczna 1+2
- para drzwi bocznych
- pisemna gwarancja min. 12 miesięcy bez limitu motogodzin
- wykonawca w terminie 24 h od dnia powiadomienia zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad i usterek,
- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe zgodne z zaleceniami producenta w miejscu postoju ciągnika na terenie gminy Brześć Kujawski (bezpłatne w okresie gwarancji); w przypadku konieczności naprawy w serwisie, transport ciągnika odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- w przypadku naprawy pojazdu skutkującej wyłączeniem pojazdu z użytkowania na okres dłuższy niż 3 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu zastępczego na czas okresu naprawy,
- ciągnik musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym; musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych i być gotowy do rejestracji,
- Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże Zamawiającemu dokumenty i świadectwa zgodności CE, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz inne niezbędne do rejestracji dokumenty, w języku polskim.
2. Osprzęt i wyposażenie dodatkowe ciągnika:
- ładowacz czołowy z podnośnikiem (podnoszenie do min. 3,5 m, wysokość załadunku min. 2,7 m, udźwig min. 1800 kg, amortyzator, szybkosprzęgło):
* sterowanie ładowaczem za pomocą joysticka z kabiny ciągnika,
* instalacja 3 sekcyjna,
- łyżka (szufla) do ładowacza o pojemności min. 1 m3,
- widły do palet i pojemników na bazie palety (np. do pojemnika na akumulatory),
- przedni TUZ:
* sterowany hydraulicznie z kabiny ciągnika,
- pług śnieżny hydrauliczny składany (szerokość robocza min. 2,30 m, zakres skrętu min. 30°, blacha wzmocniona min. 3 mm, lemiesz gumowy wys. min. 150 mm, mocowanie i system unoszenia dostosowany do pojazdu),
- przyczepa do transportu odpadów w ramach PSZOK (jednoosiowa, system wywrotu 3 stronny, ładowność minimum 5 ton):
* system wywrotu hydrauliczny,
* burty dzielone,
* hamulce pneumatyczne,
* oświetlenie drogowe, zgodne z przepisami,
* przyczepa musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym; musi być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych i być gotowy do rejestracji,
* apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, komplet narzędzi.
Osprzęt i wyposażenie musi być kompatybilne i przystosowane do pracy z ciągnikiem. Ładowacz oraz tuz winien być zamontowany i podłączony do ciągnika. Osprzęt wymienny musi być łatwy w montażu i dostosowany do instalacji hydraulicznej, elektrycznej i odpowiednio pneumatycznej.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.

Termin wykonania (maksymalna data zakończenia dostawy): 31.03.2022 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury:
- płatność - kwiecień 2022 r. (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy).
Okres gwarancji: minimum 6 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16500000-0 - Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych

43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399012,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399012,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399012,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHP Rolserwis SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740004990

7.3.3) Ulica: Sierpecka 10

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-402

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399012,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.