eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gidle › Rozbudowa oczyszczalni ścieków w GidlachOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.5.2.) Miejscowość: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 327-20-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e05cc22-7de8-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029297/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gidle.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w formacie .pdf
Zamawiający zaleca do kompresji dokumentów elektronicznych format danych.zip lub .7Z.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gidle z siedzibą w Urzędzie Gminy Gidle: 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34 327 20 27, e-mail: ug@gidle.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Gidle
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@gidle.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach” , Znak sprawy: IZP.271.1.2022
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pozostałe informacji dot. RODO zostały zawarte w Rozdziale I SWZ. pkt. 22 IDW.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 717056,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących inwestycje pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach” na działce nr ewid. 132 obręb Gidle.

Zakres inwestycji obejmuje branżę architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną, w ramach których należy wykonać roboty budowlane polegające na:
- rozbudowie oczyszczalni ścieków na działce nr. 132 msc. Gidle – w obrębie istniejącego ogrodzenia oczyszczalni, w zakresie budowy nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych.
- zamontowanie automatycznej, kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych z kompletnym wyposażeniem na wykonanym fundamencie. W stacji przewidziano dodatkowe pomieszczenie na dmuchawę i wyposażenie elektryczne.
- zamontowanie podziemnego zbiornika buforowego ścieków dowożonych o pojemności czynnej 50 m3 z wyposażeniem.
- wykonanie tacy najazdowej dla wozu asenizacyjnego wyposażonej we wpust uliczny.
- zamontowanie kontenerowego biofiltru na wykonanym fundamencie, służącym do usuwania odorów ze zbiornika buforowego.
- wybudowanie nowego dojazdu do projektowanej stacji zlewczej, dowiązanej do istniejącej drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni.
- wybudowanie nowych chodników przy i pomiędzy projektowanymi obiektami, dowiązane do projektowanego dojazdu oraz istniejącego chodnika na terenie oczyszczalni.
- wybudowanie nowego ogrodzenia stacji zlewczej, dowiązane do istniejącego ogrodzenia, wyposażone w bramę i furtki.
- zamontowanie nowych rurociągów technologicznych: kanalizacyjne, napowietrzające, odorowe i wodociągowe.
- przebudowanie istniejącego rurociągu kanalizacyjnego, odprowadzającego ścieki oczyszczone do przepompowni ścieków, który koliduje z projektowanymi obiektami stacji.
- zamontowanie nowych kabli zasilające projektowane obiekty oraz zasilające oświetlenie zewnętrzne.
- obsługa geodezyjna;
- złożenie dokumentacji odbiorowej do PINB celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W ramach ww. robót należy wykonać:
1. Roboty przygotowawcze i ziemne:
- roboty geodezyjne
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
- rozebranie krawężnika istniejącej drogi oraz fragmentu nawierzchni z kostki przy połączeniu z projektowanym dojazdem,
- przesadzenie drzew,
- wykonanie robót ziemnych,
- demontaż odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kolidującego z projektowaną stacją zlewczą,
- wymiana gruntu nienośnego,
- przygotowanie podłoża pod fundamenty,
2. Dojazd do stacji dla dowozu asenizacyjnego z kostki betonowej drogowej 8 cm,
3. Chodniki z kostki betonowej chodnikowej 6 cm,
4. Ogrodzenie z siatki na słupkach osadzonych w gruncie i obetonowanych o wys. 1,5 m z bramą i furtkami,
5. Odtworzenie terenów zielonych.

Zakres inwestycji dot. branży sanitarnej obejmuje:
- budowę automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych z przepływomierzem, sitem i prasą do skratek oraz łapaczem kamieni oraz oddzielnym, pomieszczeniem na dmuchawę oraz osprzęt elektroinstalacyjny i sterujący,
- instalację nowego zbiornika buforowego ścieków dowożonych o pojemności czynnej 50 m3 z rusztem napowietrzającym, pompowym systemem równomiernego podawania tych ścieków do procesu oczyszczania,
- filtracja zapachowa powietrza w postaci biofiltra,
- taca najazdowa wozów asenizacyjnych z wpustem i kanałem do zbiornika buforowego ścieków dowożonych,
- montaż dmuchawy stacjonarnej dla systemu napowietrzającego umieszczona w pomieszczeniu z dodatkowym w kontenerze stacji zlewczej,
-budowę rurociągu tłocznego ze zbiornika buforowego do sitopiaskownika – połączenie z istniejącym rurociągiem przed studnią rozprężną,
- wpust i kanał odcieków do zbiornika buforowego ze strefy zrzutu skratek w stacji zlewczej,
- montaż integralnego systemu sterowania,
- pozostałe rurociągi technologiczne: kanalizacyjne grawitacyjne, napowietrzający i odorowy.

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zbiornika buforowego ścieków dowożonych, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt Wykonawcy poprzez wykonanie powyższego zbiornika w technologii konstrukcji żelbetowej wykonanej na miejscu lub prefabrykowanym, z zachowaniem kształtu i przewidzianej jego pojemności, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego betonu zapewniającego szczelność.

W dokumentacji projektowej przewidziano prostokątny zbiornik biofiltra z wydzieloną komorą filtracji wykonany w konstrukcji stalowej – materiał laminat poliestrowo-szkalny. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania w/w zbiornika, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotowego elementu zamówienia publicznego i użycie do jego wykonania tworzyw PE (przy zachowaniu kubatury i innych założeń projektowych wskazywanego elementu).

Zakres inwestycji dot. branży elektrycznej obejmuje:
- zasilanie oraz montaż rozdzielni głównej RG,
- zasilanie istniejącej rozdzielnicy oczyszczalni,
- ułożenie rur osłonowych,
- wykonanie pomiarów

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 236 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty (C) – 100%
Sposób oceny ofert: w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: Liczba zdobytych punktów (C) = Cn/Cb x 100 x waga kryterium 100% Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych, Cb – cena oferty badanej, 100 – wskaźnik stały, 100 – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium "cena oferty".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.
1. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: dwie roboty budowlane (na podstawie dwóch odrębnych umów), każda z nich o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) polegające na budowie (rozbudowie) oczyszczalni ścieków, lub budowie sieci wodociągowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który dysponuje osobą/mi zdolną/ymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy Prawo budowlane,
b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami Prawo budowlane,
c) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych określonych przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót (poszczególnych branż), jak również funkcję kierownika robót poszczególnej branży z funkcją kierownika robót innej branży oraz pełnienie funkcji kierownika robót danej branży przez więcej niż jedną osobę pod warunkiem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) IDW ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3 IDW, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt 10 IDW;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 9 000,00 złotych.
Wadium wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Żytno ul. Konopnickiej 26, 97-532 Żytno
Nr rachunku: 92 8267 1019 2101 0000 0127 0002
z dopiskiem: Wadium – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach”
Znak sprawy IZP.271.1.2022
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 10.3 ppkt, 2-4 IDW, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. IDW, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale IV SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
- w sprawie procedury przetargowej: Ilona Śrubarczyk-Ociepa,
tel. 34 327-20-27, e-mail: zampubliczne@gidle.pl
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
Grzegorz Pasek, Jacek Pluta, tel. 34 327-20-27 e-mail: zampubliczne@gidle.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.