eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brusy › Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091150071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolta 10

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3982362

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@brusy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgkbrusy.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-788bea7f-59b9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004290/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310260/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr ZGK 341.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ilości nieprzekraczającej 57.500 litrów paliwa płynnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym: oleju napędowego w ilości nieprzekraczającej 57.000 litrów i benzyny – etyliny 95 w ilości nieprzekraczającej 500 litrów.
2. Wykonawca zapewnia możliwość codziennego całodobowego tankowania oleju napędowego oraz benzyny w miejscowości Brusy.
3. Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia elektroniczne karty do bezgotówkowego rozliczania zakupu oleju napędowego i benzyny przez pojazdy będące w dyspozycji Zamawiającego (12 kart) umożliwiające również bezpłatny elektroniczny biling transakcji. Karty paliwowe zostaną wydane w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy. Elektroniczny biling transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca umieści na portalu internetowym oraz wyśle na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail niezwłocznie po wygenerowaniu się faktury w systemie rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Koszty wydania duplikatu karty na skutek jej zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych lub uszkodzenia z winy użytkownika ponosi Zamawiający zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wykonawcy.
5. Dostarczany olej napędowy i benzyna musi posiadać świadectwo jakości (atest).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 610188201

7.3.3) Ulica: ul. Chemików 7

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.