eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › DOSTAWA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH; PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH; OLEJU I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH; JAJ; SOSÓW, ZUP I PRZYPRAW PRZETWORZONYCH; KAWY I HERBATY; MIODU ORAZ DAŃ INSTANT DLA KPW ŚWINOUJŚCIEOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH; PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH; OLEJU I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH; JAJ; SOSÓW, ZUP I PRZYPRAW PRZETWORZONYCH; KAWY I HERBATY; MIODU ORAZ DAŃ INSTANT DLA KPW ŚWINOUJŚCIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811143594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Steyera 28

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH; PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH; OLEJU I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH; JAJ; SOSÓW, ZUP I PRZYPRAW PRZETWORZONYCH; KAWY I HERBATY; MIODU ORAZ DAŃ INSTANT DLA KPW ŚWINOUJŚCIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-647c08de-7225-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071753/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa ryb; mrożonek; oleju i tłuszczów roślinnych; sosów, zup i przypraw przetworzonych; kawy i herbaty; jajek; napoi bezalkoholowych; miodu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473492/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 15/KPW/ŻYWN/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 561378,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Ryby i przetwory rybne
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 196373,39 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Produkty głęboko mrożone
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 11 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 102650,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Olej i tłuszcze roślinne
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 12 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

4.5.5.) Wartość części: 59563,76 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – Jaja
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 13 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 61237,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – Sosy, zupy, przyprawy przetworzone
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 14 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15891000-0 - Zupy i buliony

4.5.5.) Wartość części: 73427,17 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – Kawa i herbata
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 15 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 43558,43 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 – Miód
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 16 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142100-9 - Miód naturalny

4.5.5.) Wartość części: 8181,74 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 – Dania instant
Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 17 do SWZ.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu
o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.5.5.) Wartość części: 16386,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta podlega odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134093,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134093,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134093,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BAMBINO s.c. Mieczysław Lewandowski Danuta Lewandowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642509068

7.3.3) Ulica: Topolowa 6

7.3.4) Miejscowość: Radziszewo

7.3.5) Kod pocztowy: 74-107

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134093,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 114000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLAJS Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8561817984

7.3.3) Ulica: I Brygady Legionów 18c

7.3.4) Miejscowość: Goleniów

7.3.5) Kod pocztowy: 72-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102393,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102393,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102393,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GASTROMAX Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882481217

7.3.3) Ulica: Nasiegniewo 112B

7.3.4) Miejscowość: Fabianki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-811

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102393,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155664,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155664,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155664,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GASTROMAX Maciej Sarżalińki, Robert Chojnacki Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882481217

7.3.3) Ulica: Nasiegniewo 112B

7.3.4) Miejscowość: Fabianki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-811

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155664,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GASTROMAX Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882481217

7.3.3) Ulica: Nasiegniewo 112B

7.3.4) Miejscowość: Fabianki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-811

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.