eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pu速usk › Dostawa wyposa瞠nia technicznego (AGD) do Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-01-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia technicznego (AGD) do Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: PUBLICZNA SZKOx PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWI垶KIEJ W PUΡUSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001133163

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. New Britain 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pu速usk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp4pultusk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://psp4pultusk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia technicznego (AGD) do Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-347d0738-7d4f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00032924

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://psp4-pultusk.bip.org.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@psp4pultusk.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Informacje og鏊ne
1) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2. Z這瞠nie oferty w post瘼owaniu
1) Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Funkcjonalno嗆 do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost瘼na dla wykonawc闚 na miniPortalu, w szczeg馧ach danego post瘼owania. W formularzu oferty Wykonawca zobowi您any jest poda adres skrzynki ePUAP, na kt鏎ym prowadzona b璠zie korespondencja zwi您ana z post瘼owaniem.
2) Ofert sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Spos鏏 z這瞠nia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w „Instrukcji u篡tkownika”, dost瘼nej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4) Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za陰cznik stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa” a nast瘼nie wraz z plikami stanowi帷ymi jawn cz窷 nale篡 ten plik zaszyfrowa.
5) Wykonawca mo瞠 przed up造wem terminu do sk豉dania ofert wycofa ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Spos鏏 wycofania oferty zosta opisany w „Instrukcji u篡tkownika” dost瘼nej na miniPortalu.
3. Spos鏏 komunikowania si Zamawiaj帷ego z Wykonawcami (nie dotyczy sk豉dania ofert)
1) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si znakiem post瘼owania.
2) Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email sekretariat@psp4pultusk.edu.pl
3) Dokumenty elektroniczne, sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem „Formularza do komunikacji” jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych za pomoc poczty elektronicznej, na wskazany powy瞠j adres email. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Publiczna Szko豉 Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku, ul. New Britain 1, 06-100 Pu速usk (dalej Zamawiaj帷y) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, znajduj帷e si w publicznie dost瘼nych rejestrach (Krajowy Rejestr S康owy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia post瘼owa w sprawie zam闚ienia publicznego na postawie przepis闚 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). W鈔鏚 tych informacji mog pojawi si dane, kt鏎e na gruncie Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Og鏊ne Rozporz康zenie” lub „RODO”), maj charakter danych osobowych.
2. W 鈍ietle powy窺zego Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku, ul. New Britain 1, 06-100 Pu速usk.
2) W sprawach zwi您anych z Pani/Pana danymi prosz kontaktowa si z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomoc poczty tradycyjnej na adres: Publiczna Szko豉 Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku, ul. New Britain 1, 06-100 Pu速usk; e-mail: sekretariat@psp4pultusk.edu.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach s przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu w豉snym post瘼owa o udzielenie zam闚ienia publicznego. Przetwarzanie tych danych jest niezb璠ne, aby Zamawiaj帷y m鏬 prawid這wo wype軟ia na這穎ne na niego obowi您ki prawne.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 upowa積ieni pracownicy Zamawiaj帷ego, upowa積ione przez Zamawiaj帷ego osoby trzecie oraz podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane:
a) przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego,
b) je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez ca造 czas trwania umowy
6) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania i uzupe軟ienia danych osobowych (art. 16 RODO) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
c) prawo 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrze瞠niem, 瞠 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania, a tak瞠 z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) prawo do usuni璚ia danych osobowych (w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowi您ana do ich podania, a konsekwencj niepodania danych osobowych b璠zie niemo磧iwo嗆 oceny ofert i zawarcia umowy.
10) Dane udost瘼nione przez Pani/Pana nie b璠 podlega造 profilowaniu.
11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej.
12) Zamawiaj帷y dok豉da wszelkich stara, aby zapewni wszelkie 鈔odki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy郵nym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost瘼em, zgodnie ze wszystkimi obowi您uj帷ymi przepisami.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie post瘼owa o udzielenie zam闚ienia publicznego w imieniu w豉snym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw wyposa瞠nia technicznego do Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewi雟kiej w Pu速usku w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” – grupa produkt闚: AGD

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y stosowa b璠zie nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert:
a) Cena (C) – 60%
b) Okres gwarancji (G) – 40%
Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎y spe軟i wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska 陰cznie najwi瘯sz liczb punkt闚 stanowi帷ych sum punkt闚 przyznanych w ramach ka盥ego z podanych kryteri闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie b璠zie 膨da podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie b璠zie 膨da podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

W celu potwierdzenia, 瞠 oferowane dostawy spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego wymagania, cechy lub kryteria, Wykonawca sk豉da: formularz dotycz帷y oferowanych parametr闚 technicznych (wg wzoru za陰czonego do SWZ).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Je瞠li Wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w pkt. 5.8.) og這szenia lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y wzywa do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Formularz „Oferta”;
2) Formularz cenowy (wed逝g wzoru okre郵onego w SWZ);
3) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby chyba, 瞠 umocowanie do reprezentacji wynika z innych dokument闚;
4) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (np. umowa o wsp馧dzia豉niu). Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
3) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 5.5.) og這szenia sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektowanych postanowie umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-02-01 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia oferty dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-03-02

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.