eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"Ogłoszenie z dnia 2022-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790367310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 66

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: (87) 567 80 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp11.suwalki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp11suwalki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cee8c576-5eac-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00319619/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319631/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP11.26.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 193503,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 1 – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego do pracowni robotyki.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 9666,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego do pracowni robotyki – drukarka 3D z wyposażeniem.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

4.5.5.) Wartość części: 7824,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 3 – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego audio – video.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących

32341000-5 - Mikrofony

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 7369,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 4 – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego do pracowni VR.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39143310-2 - Stoliki

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 129833,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 5 – dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19435100-5 - Nici do szycia

30195400-6 - Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

39121200-8 - Stoły

42651000-4 - Pneumatyczne narzędzia ręczne

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42715000-1 - Maszyny do szycia

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

44512930-0 - Skrzynki narzędziowe

4.5.5.) Wartość części: 24866,33 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 6 – dostawa artykułów elektrycznych gospodarstwa domowego.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.5.) Wartość części: 4621,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część Nr 7 – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego do pracowni
przyrodniczych.
2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 52671,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9660,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKTIN SP. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443406804

7.3.3) Ulica: Gen. Grota-Roweckiego 38

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-214

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7824,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7824,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7824,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKTIN SP. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443406804

7.3.3) Ulica: Gen. Grota-Roweckiego 38

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-214

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7824,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7363,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8796,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7363,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKTIN SP. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443406804

7.3.3) Ulica: Gen. Grota-Roweckiego 38

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-214

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7363,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129600,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129600,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129600,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKTIN SP. z o.o., 41-214 Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 38

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443406804

7.3.3) Ulica: Gen. Grota-Roweckiego 38

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-214

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129600,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do godz. 14:00 dnia 27.12.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 27.12.2021 r. o godzinie 14:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4 621,00 zł brutto. Do wyznaczonego terminu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta. Cena oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do godz. 14:00 dnia 27.12.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.